Vítajte na stránkach Školského úradu...                                    

 

Úvod

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

      Fotogaléria                                                                     


 

IV. ročník METODICKÉHO DŇA PEDAGÓGOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU – ŠKOLSKÉHO ÚRADU

 so sídlom v Trhovišti

  

  

Vždy buďte horliví učiť sa, je jedno ako úspešný už ste.

 

Jim Rohn

 

     Rozvoj technológií, nástup informačnej spoločnosti, globalizácia ekonomiky a zmeny na trhu práce podčiarkujú strategický význam vzdelávania, výchovy a učenia. Perspektíva rozvoja každej krajiny je vo vzdelávaní spoločnosti, v ktorej nestačí iba získať základné vzdelanie, aby občan počas svojho života pracoval a zapájal sa do jej života, vzniká nevyhnutnosť celoživotného vzdelávania. Celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov už nie je len jedným aspektom vzdelávania a odbornej prípravy, musí sa stať usmerňujúcim princípom pre poskytovanie možností a účasť na vzdelávaní v jeho najrozmanitejších kontextoch.   

     V rámci Koncepcie kontinuálneho vzdelávania školských zamestnancov v územnej pôsobnosti považujeme za pozitívne a perspektívne:

  • ponúknuť pedagogickým zamestnancom možnosť rozšírenia odborných kompetencií,

  • oboznamovať pedagogickú verejnosť s výstupmi pedagogickej teórie a aplikačných techník,

  • poskytnúť priestor na zmysluplnú profesionálnu komunikáciu v rámci diskusných skupín,

  • organizovať výcvikové vzdelávacie aktivity.  

     Po úspešnej realizácií „Metodických dní“ v minulých školských rokov sme v súlade s našou stratégiou  profesijného rozvoja  zamestnancov škôl a školských zariadení SOcÚ zorganizovali  v spolupráci  so Školskými úradmi vo Vinnom a v Pavlovciach nad Uhom  IV. ročník „Metodického dňa“ pre učiteľov ZŠ.  Konal sa dňa 2. 3. 2009 v priestoroch Základnej školy, ul. Komenského 1, Michalovce. Záštitu nad odbornou úrovňou tohto podujatia prevzala vzdelávacia inštitúcia Metodicko-pedagogické centrum  v Prešove.

     Metodického dňa sa zúčastnilo vyše 120 frekventantov a bol rozdelený do dvoch častí. V prvej časti pracovali účastníci v piatich sekciách spolu s metodikmi MPC Prešov:

1. Mgr.  T. Alexovičová – „Forma úloh a formulácia zadaní úloh, ich hodnotenie“, cieľová skupina: učitelia  1. stupňa ZŠ,

 

2. Mgr. S.  Pasteľáková -  „Využitie interaktívnej tabule na hodinách ANJ na 1. a 2. stupni ZŠ“ , cieľová skupina: učitelia  anglického jazyka,

 

3. PaedDr. E. Vincejová – „Rozvoj kľúčových kompetencií v edukačnom procese“, cieľová skupina: vedúci zamestnanci,

 

4. Mgr. E. Cinová -  „Inovačné metódy vyučovania žiakov so SZP“, cieľová skupina: učitelia základnej školy,

 

5.  PaedDr. M. Modrák  – „Výchova k prevencií proti úrazu v telesnej výchove na 1. a 2. stupni ZŠ“, cieľová skupina:  učitelia základnej školy.  

Druhú časť „Metodického dňa“ tvorila panelová diskusia na témy preberané v jednotlivých odborných sekciách.

     Vyjadrujeme nádej a presvedčenie, že spoločným úsilím sa nám podarilo uskutočniť podujatie, ktoré nielen zaujalo, ale bolo prínosom pre všetkých zúčastnených pri plnení naliehavých úloh nášho školstva.  

Dr. J. Dorčáková

odborný zamestnanec

SOcÚ  Trhovište

 

 

 

Aktuality

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23