Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Aktuality - rok 2013


 

2.1.2014               

1.     

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2014 

 

                              1 301 596 000

Jednotkový koeficient: 0,4 x -------------------- = 60,51

                              8 604 092,2

 

4.12.2013               

1.     

4.12.2013               

1.     

Súťaž "Vitaj v našom regióne"  

4.12.2013               

1.     

Školenia pre pedagógov  

4.12.2013               

1.     

Podmienky predprimárneho vzdelávania v MŠ  

Hry na rozvoj pozornosti a sústredenia v MŠ  

Edukačná aktivita - Čo má Mikuláš v balíčku?  

13.11.2013               Výberové konanie

1.     

    Obec Pozdišovce  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Pozdišovciach.  

13.11.2013                      

1.     

    

   Zlatý Amos 2014    

13.11.2013                      Výberové konanie

1.  

    

   

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľka  Materskej školy v  Markovciach.

 

 

..... viac

1.11.2013                      Oblastná športová olympiáda ZŠ v cykle OFDMS

1.     

    

   Základná škola s materskou školou Trhovište organizovala v júni 2013 oblastnú športovú olympiádu v cykle Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS), ktorá sa niesla pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky I. Gašparoviča. Olympiády sa zúčastnilo 9 základných škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ - ŠÚ.    

1.11.2013                      

1.     

    

   Tarifné platy učiteľov sa zvýšia o päť percent    

1.11.2013                      

1.     

    

   Predĺženie pracovného pomeru zamestnancom školstva   

1.11.2013                      

1.     

    

          Kamarátky vločky - edukačná aktivita pre deti MŠ   

1.11.2013                      

1.     

    

          Kreatívne plánovanie v práci riaditeľky MŠ   

1.11.2013                      

1.     

    

          Oslobodenie žiaka od klasifikácie v predmete    

17.10.2013                      

1.     

    

    

  Zákon č. 312/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch     a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

16.10.2013                      

1.     

    

    Svetový deň výživy očami čísiel    

15.10.2013                      

1.     

    

    

  Planéta vedomostí sa udomácňuje v školách    

8.10.2013                      

1.     

    

    

  Povinnosti manažmentu škôl v októbri    

1.10.2013                      

1.     

    

    

  Štatút súťaže EKO knižka Ježka Separka  

  Prihláška  

1.10.2013                      

1.     

    

    Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice    

1.10.2013                      

1.     

    

          Špecifiká zápisnica zo zasadania pedagogickej rady,  metodických združení  a predmetových komisií     

1.10.2013                      

1.     

    

     Odborná konferencia ŠKOLA 2013/2014  

17.9.2013                       Normatívne financovanie 2013

1.     

    

      Zber údajov o počtoch žiakov v šk. roku 2013/2014 zo škôl a školských zariadení financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a rozpočtovej kapitoly MV SR  

17.9.2013                        Vzdelávacie poukazy v šk. roku 2013/2014

1.     

    

      Do 10. 9. 2013 bol  posledný termín, dokedy museli základné a stredné školy vydať svojim žiakom vzdelávacie poukazy na mimoškolskú činnosť. Následne, do 25. septembra 2013, si žiak spolu s rodičmi vyberie konkrétne záujmové vzdelávanie a poukaz odovzdá škole alebo školskému zariadeniu, ktoré toto vzdelávanie poskytuje. V aktuálnom školskom roku má vzdelávací poukaz hodnotu 29 eur.
     Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz použili v inej škole alebo školskom zariadení. Žiak nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania. V takomto prípade sa nevyčerpané finančné prostriedky presúvajú na iný účel v rozpočte rezortu školstva, napríklad na dohodovacie konanie.
     V minulom školskom roku bolo využitých 597 867 poukazov, za ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyplatilo zriaďovateľom viac ako 17 mil. eur. 

3.9.2013                        

1.     

    

 Štatistika pre školský rok 2013/2014     

 Harmonogram spracovania štatistických výkazov v školskom roku 2013/2014  

11.8.2013                        

1.     

    

  Pre šikovné ruky - Ako opäť využiť PET fľaše  

11.8.2013                        

1.     

    

  NV SR č. 208/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v MŠ a pre žiakov na ZŠ  

11.8.2013                        

1.     

    

    Storno k vydaným potvrdeniam o publikovaní osvedčenej pedagogickej skúsenosti / OSO za účelom   priznávania kreditov  

20.7.2013                        

1.     

      OBEC MARKOVCE

podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje


V Ý B E R O V É     K O N A N I E 

 

 na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Markovce  

..... viac

21.6.2013                        

1.     

      

     VI. ročník športovej olympiády SOcÚ - školského úradu so sídlom v Trhovišti sa tento rok konal v MŠ Malčice. O tom, že sa aj tento ročník vydaril svedčia nasledujúce fotografie.

..... viac

21.6.2013                        

1.     

      

   Štátny vzdelávací program - pripomienky a námety   

9.6.2013                        

1.     

      OFDMS „ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA hviezdičiek „

VI. ročník detí materských škôl  - pozvánka  

1.6.2013                        

1.     

   ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ZŠ – VII. ročník  

1.6.2013                        

1.     

   Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na šk. rok 2013/2014  

20.5.2013                         Deň učiteľov 2013

1.     

      Dňa 11.4.2013 bol slávnostný deň pre pedagógov Spoločného školského úradu so sídlom v Trhovišti, pretože spoločne oslávili „Deň učiteľov“. Stretnutie sa uskutočnilo v obci Ložín. Pozvanie prijalo 48 pedagogických zamestnancov a predstaviteľov zmluvných obcí.  15 pedagógov  bolo ocenených   ďakovným listom pri príležitosti  "Dňa učiteľov".    O kultúrny program sa postarali deti  tunajšej materskej školy a žiaci  ZŠ s MŠ Bracovce pod vedením pani uč. Mirky Novákovej.  Všetkých pozvaných čakalo milé prijatie pána starostu obce Ložín Ing. Jána Šimku v krásne vyzdobenom  kultúrnom dome, výborné pohostenie  a  nádherné darčeky od učiteliek MŠ v Ložíne, ktoré vlastnoručne vyrobili spolu s rodičmi detí MŠ.    Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh akcie, ktorá má už svoju tradíciu v rámci SŠÚ a všetkým pedagógom prajeme priateľské a inšpirujúce vzťahy v školských kolektívoch, ale aj pochopenie a oporu zo strany rodičov, zriaďovateľov a najbližších.                                                                    

 .... viac

20.5.2013               

1.     

 "Svet okolo nás" - XVI. ročník celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou                                                                       

 .... viac

15.5.2013               

1.     

 Divadelné predstavenie pre detí MŠ v rámci projektu

 "Ježko Separko"                                                                        

 .... viac

10.5.2013               

1.     

  Základná škola s materskou školou  Bracovce  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca školskej jedálne v kumulácii s účtovníčkou školy 

10.5.2013               

1.     

  Grantový program "Šanca pre váš región"  

10.5.2013               

1.     

  Vláda uvoľní 4,6 mil. eur na mzdy zamestnancov škôl  

29.4.2013               

1.     

  

Súťaž výtvarných prác: Prečo som na svete rád/rada  

Plagát  

29.4.2013               

1.     

   VIII. ročník celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy štúrovcov "Kráľové Šahy 2013" 

Prihláška  

29.4.2013               

1.     

   Výtvarná súťaž "Deti maľujú vojakov 

29.4.2013               

1.     

    7. medzinárodná konferencia " ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL" 

25.4.2013               

1.     

    Obec Pozdišovce  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Pozdišovce.  

9.4.2013               

1.     

    Integračný a vzdelávací program Medvedík NIVEA pre materské školy  

4.4.2013               

1.     

    Pozor nebezpečenstvo - edukačná aktivita pre deti vo veku 3-6 rokov  

4.4.2013               

1.     

    Postupnosť projektovania edukačnej aktivity v materskej škole  

4.4.2013               

1.     

    Záznamy v triednej knihe v materskej škole  

4.4.2013               

1.     

    Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo náboženstvo.  

28.3.2013               

1.     

 Sklársky skanzen - SKLENNÝ SEN - ponuka exkurzie  

28.3.2013               

1.     

 Zábavná fyzika - bezplatný seminár  

28.3.2013               

1.     

28.3.2013               

1.     

28.3.2013               

1.     

 

   Propozície celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy štúrovcov Kráľove Šahy 2013    

   Prihláška na celoslovenskú súťaž v prednese poézie a prózy štúrovcov Kráľove Šahy 2013  

28.3.2013               

1.     

 Súčasnosť a perspektívy predprimárnej edukácie na Slovensku - celosl. odborná konferencia  

14.3.2013               

1.     

 Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 13/2013 o úprave názvov SOŠ, evidencii elokovaných pracovísk a zmene ŠSZČ na CVČ 

14.3.2013               

1.     

 Cesty za poznaním minulosti 2013 - 5. ročník celoslov. literárnej a výtvarnej súťaže  

14.3.2013               

1.     

 Škola roka 2013  

14.3.2013               

1.     

 Školy v prírode, školské výlety, letné tábory - ponuka CK Wachumba  

14.3.2013               

1.     

  PPropozície speváckej súťaže Slávik Slovenska 2013 

14.3.2013               

1.     

  Smernica č. 6/2013, ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení  

14.3.2013               

1.     

  Bábkulienka 2013" - súťažná prehliadka tvorivosti detí predškolského veku v oblasti tvorivej dramatiky  

14.3.2013               

1.     

   2. ročník celoslovenskej benefičnej súťaže pre základné školy „VÝPRAVA NÁDEJE“  

4.3.2013               

1.     

   Prijímanie detí do MŠ  - ako sa dotkne novelizácia školského zákona materských škôl  

4.3.2013               

1.     

   Edukačná aktivita pre deti MŠ  - Malý fyzik – Miškoliter a jeho ríša  

4.3.2013               

1.     

17.2.2013               

1.     

    

     POZVÁNKA na prezentáciu KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV 12. marec 2013  

17.2.2013               Vzdelávacie poukazy na rok 2013

1.     

    

     Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho poukazu pre rok 2013 je 2,9 €/mesiac (29 €/rok).  

17.2.2013               Príspevok na žiakov zo SZP na rok 2013

1.     

    

     Suma príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2013 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu žiakov zo SZP podľa stavu k 15.9.2012 (EDUZBER) a výšky príspevku na jedného žiaka zo SZP na rok 2013. V roku 2013 je výška príspevku na jedného žiaka zo SZP celkom 100 €.

Výška príspevku na rok 2013 bude jednotlivým zriaďovateľom upravená v novom školskom roku podľa aktualizovaného počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2013.

Príspevok jednotlivým školám prostredníctvom ich zriaďovateľov poskytne odbor školstva obvodného úradu v sídle kraja.  

7.2.2013               

1.     

7.2.2013               

1.     

7.2.2013               

1.     

7.2.2013               

1.     

    

     2. ročník celoslovenskej benefičnej súťaže pre základné školy „VÝPRAVA NÁDEJE"  

7.2.2013               Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013

1.     

 

 

     Dňa 19.12.2012 bola zmluvnými stranami v zastúpení poverených osôb podpísaná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2013.

Kópia originálu KZ 2013 na stiahnutie

2.2.2013               

1.     

   Tabuľka pre ZŠ - zápis detí do 1. ročníka   

2.2.2013               

1.     

   

  • Propagačný leták Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši  

  • Zabezpečenie študentov   

  • Študijné programy  

  • Poslanie akadémie  

2.2.2013               

1.     

   

  Výtvarná súťaž vrtuľníkových záchranárov: "Ukáž svoje umenie a nakresli vrtuľníkových záchranárov v akcii."   

2.2.2013               

1.     

   

  " PRO SLAVIS 2013 " - XV. ročník celosl. súťaže triednych a školských časopisov  

2.2.2013               

1.     

   

  Záznamy z hospitácií v materskej škole  

28.1.2013               

1.     

   

   Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním  

23.1.2013               

1.     

   

Zápisy prvákov do základných škôl  

23.1.2013               

1.     

   

Zmeny v školách účinné od januára 2013  

23.1.2013               

1.     

   

Normatívy na rok 2013  

Normatívy na rok 2013  

23.1.2013                Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na rok 2013

1.     

   Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl môže ministerstvo školstva poskytnúť v zmysle §6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu (ďalej len MŠ) zriaďovateľa na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Finančné prostriedky je možné použiť na uvedený účel:

a) na osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov MŠ, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,

b) na vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí

1. didaktickou technikou,

2. učebnými pomôckami,

3. kompenzačnými pomôckami,

c) na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách – napr. pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie,   športový výcvik a pod. alebo

d) na úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí.

Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ poskytnúť príslušnej MŠ v plnej výške.

Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2013 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k 15.9.2012 (podľa Eduzberu a výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 spracovaného ÚIPŠ v  Bratislave) a 15% sumy životného minima ( 13,323 € ) pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2013. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2013 vo výške 88,82 Eur mesačne. Výška príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2013 bude zriaďovateľom upravená podľa skutočného počtu detí v novom školskom roku nahláseného zriaďovateľom k 15.9.2013 a sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru 2013. Odbor školstva obvodného úradu v sídle kraja (do 1.1.2013 - KŠÚ) poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom ich zriaďovateľov.  

15.1.2013                

1.     

   

     Obec Moravany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Moravany.

10.1.2013                

1.     

   

     Obec Malčice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Malčice.

10.1.2013                

1.     

   

     Stránka kreatívnych nápadov pre deti predškolského veku, rôzne predlohy na vytlačenie, pracovné listy, omaľovánky ..

10.1.2013                

1.     

   

Detská dopravná súťaž " Na bicykli bezpečne 2013 "  

10.1.2013                

1.     

   

   Stupnice platových taríf pedag. zamestnancov a odbor. zamestnancov a zvýšenie platových taríf  v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2013  

3.1.2013                

1.     

   

   Danone školská mliečna liga - celosl. neziskový projekt spoloč. Danone pre jasle, MŠ, ZŠ a SŠ      

3.1.2013                

1.     

   

   Interaktívno-edukačný portál pre " Predškolský atlas "    

3.1.2013                

1.     

   

   Metódy rozvíjania čitateľských zručností                      

3.1.2013                

1.     

   

Objednávanie učebníc pre šk. rok 2013/2014 – aktuálne informácie                                           

3.1.2013                

1.     

   

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2013

                                                   1 256 004 000

Jednotkový koeficient: 0,4 x -------------------- = 59,2

                                                    8 483 996,1

   Tabuľka                                           

3.1.2013                

1.     

   NV SR č. 415/2012, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov                                            

3.1.2013                

1.     

   Nariadenie vlády SR č. 443/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.                                                

3.1.2013                

1.     

   Nariadenie vlády SR č. 433/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.                                                

Aktuality

- Východiskové štatistické údaje

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23