Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 Aktuality - rok 2011


26.12.2011               

1.     

   

  POZVÁNKA na vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl  ako súčasť reformy vzdelávania 

26.12.2011               

1.     

   

  Nariadenie vlády SR č. 494/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 

26.12.2011               

1.     

   

  Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2012  

14.12.2011                Zodpovedne – súťaž

1.     

   

   Hlavným cieľom súťaže projektu Zodpovedne.sk je zvyšovať povedomie, šíriť osvetu o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií pre deti a mládež na Slovensku. Súťaž chce oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu študentov, učiteľov, preventistov, škôl a samospráv pri bezpečnom využívaní informačno-komunikačných technológií.

 

Pravidlá súťaže  

Plagát dospelí 

Plagát žiaci  

14.12.2011                 

1.     

   

  

     Vyhlásenie literárno-hudobnej výtvarnú súťaž Budimírske studničky - propozície 

Prihláška  

Poster 

14.12.2011

1.     

14.12.2011               

1.     

14.12.2011

1.     

14.12.2011                 

1.     

    Stupnice platových taríf účinné od 1. januára 2012 

14.12.2011                 

1.     

    Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 452/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

14.12.2011                Kultúrne poukazy 2012

1.     

     Zmeny v programe, zriaďovateľ školy sa do projektu nezapája, termín do 15.12.2011  

14.12.2011                 Informácia o objednávacom konaní učebníc pre školský rok 2012/2013.

1.     

     Objednávacie konanie učebníc je aktívne v termíne do 21. 12. 2011.  Objednávacie konanie učebníc prebieha výlučne prostredníctvom http://www.edicny- portal.sk/sk/objednavanie-ucebnic.  Pred začatím objednávania učebníc Vám odporúčame preštudovať si informácie uvedené v sekcii Metodika http://www.edicny-portal.sk/sk/metodika. Nájdete tu pokyn a metodiku k objednávaniu učebníc a tiež zoznamy všetkých ponúkaných učebníc, ktoré je možné si vytlačiť.  V prípade problémov s prihlásením, resp. so samotnou objednávkou nás neváhajte kontaktovať e-mailom resp.  telefonicky. Kontaktné údaje nájdete v sekcii Pomoc. http://www.edicny-portal.sk/sk/pomoc

14.12.2011                 Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2012/2013

1.     

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2012/2013 

Predmety na prijímacie konanie na prijímacie skúšky na stredné zdravotnícke školy pre školský rok 2012/2013    

14.12.2011                 

1.     

III. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 

Organizačné pokyny   

8.12.2011                 

1.     

Vzory pracovných náplni zamestnancov školských jedálni   

8.12.2011                 

1.     

List prednostu KŠÚ Košice  Mgr. Petra Bačkovského k OFDMS   

8.12.2011                 

1.     

      Programy a prieskumy RÚVZ SR v roku 2012- 2013  - list MŠVVaŠ SR   

1.12.2011                 

1.     

      

    Súťaž pre II. stupeň ZŠ „Energia v našej škole“  

    Štatút súťaže   

1.12.2011                 

1.     

      

     Metodicko - pedagogické centrum v Prešove v súvislosti s implementáciou národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít" oznamuje, že v decembri 2011 bude otvárať kvalifikačné štúdium v odbore pedagogický asistent učiteľa.   

23.11.2011                 

1.     

23.11.2011                 

1.     

      

     Oznam z Centra pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - otvorenie kvalifikačného vzdelávania na doplnenie pedagogickej spôsobilosti   

23.11.2011                 

1.     

      

     Školská integrácia-materiál ŠŠI 2011   

23.11.2011                 

1.     

      

     Mimoriadne výsledky žiakov - zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky za školský rok 2010/2011  

18.11.2011                 

1.     

      

     Olympijské aktuality SPRAVODAJ – 25/2011 -   Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska 2010/2011: Pohár prezidenta SR pre Košický kraj  

18.11.2011                 

1.     

      

     Zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  

18.11.2011                 4. ročník regionálnej prehliadky „Sláviček z MŠ“

1.     

      

     Dňa  10.novembra 2011 sa uskutočnil štvrtý ročník Regionálnej prehliadky   Sláviček z materskej školy, tento rok vo Veľkých Kapušanoch. Zúčastnili sa ho deti z obvodov Školských úradov Sobrance, Vinné, Pavlovce nad Uhom, Michalovce, Strážske a Trhovište. Ľúbozvučné tóny ľudových piesní rozozvučali detské ústočka a rozbúšili nejedno mladé spevácke srdiečko. Po dobre odvedenej práci dobre padlo chutné občerstvenie. Za náš Školský úrad v Trhovišti sa prehliadky zúčastnili deti z MŠ Moravany Lucia Čeklovská s piesňou Kolo vody, kolo Baňurika a Samuel Mauri s piesňou Pooral ja šicke role. Základnú školu s materskou školou v Trhovišti reprezentovali Ninka Fajnerová s piesňou Zrovnaj Bože, zrovnaj  a Dávidko Čižmár s piesňou Nit krajšoho dzivčatočka...

 

..... viac

18.11.2011                   Testovanie žiakov 9. ročníka  v školskom roku 2011/2012

1.     

18.11.2011                   

1.     

       Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 62/2011, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a ŠZ v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny.  

7.11.2011                   

Odštartoval jubilejný V. ročník Olympijských festivalov detí a mládeže     Slovenska - s inšpiráciou OH v Londýne

1.     

      Už len mesiace nás delia od najvýznamnejšej budúcoročnej športovej udalosti - Hier XXX. olympiády v Londýne 2012. Stalo sa u nás už tradíciou, že tento najväčší sviatok športu a olympizmu pozdravujú a oslavujú aj naši mladí športovci. V budúcom roku sa tak udeje predovšetkým prostredníctvom olympijskej štafety - Posolstva Hrám XXX. olympiády 2012. Ústredný štáb Olympijských festivalov detí a mládeže (OFDMS) na začiatku jubilejného ročníka festivalov prichádza s výzvou inšpirovať sa olympijskými hrami v Londýne. Aj v tomto prípade očakávame, že Posolstvo bude naplnené nielen úsilím zapojiť do pravidelného športovania čo najviac mladých ľudí, ale aj snahou posunúť hranicu osobných možností našich športovcov zvyšovaním ich športového majstrovstva. A to všetko v duchu olympizmu a pri rešpektovaní zásad fair play. Neoddeliteľnou súčasťou Posolstva Hrám XXX. olympiády 2012 budú početné aktivity materských, základných a stredných škôl v rámci Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS). Ich V. ročník odštartoval tradične 1.septembra 2011 a potrvá do 31. augusta 2012. Ústredný štáb OFDMS prichádza s výzvou, aby sa do vyhlásených aktivít zapojilo čo najviac slovenských škôl, krajov, miest a obcí, inštitúcií štátnej správy, telovýchovných a športových subjektov. Ústredný štáb je presvedčený, že Hry XXX. olympiády v Londýne 2012 budú inšpirovať školské kolektívy k celoročnej športovej aktivite v úzkom prepojení na kultúru, výchovu a vzdelávanie. Nech V.ročník OFDMS potvrdí silu olympijského hnutia na Slovensku a jeho silnejúci vplyv v medzinárodnom olympijskom hnutí.

7.11.2011                   

1.     

 

Vyhodnotenie OFDMS 2010/2011  

7.11.2011                   

1.     

 

     POZVÁNKA na IV. ročník regionálnej prehliadky  „SLÁVIČEK z materskej školy“ -  v speve ľudových piesní detí materských škôl 

7.11.2011                   

1.     

   

     POZVÁNKA na vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania  

7.11.2011                   

1.     

   

     Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve – POZVÁNKA na seminár  

7.11.2011                   

1.     

   

Zákon č. 341/2011 Z. z. Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  

7.11.2011                   

1.     

    Grantový program ING Šanca pre deti - grantová výzva na zvýšenie kvality vzdelávania a pomoc žiakom s poruchami správania

Program ING Šanca pre deti je určený pre materské, základné školy a špeciálnopedagogické poradne. Hlavným cieľom podpory je zvýšiť kvalitu vzdelávania integrovaných žiakov v prostredí bežnej školy.

 Bližšie informácie -  

22.10.2011                   

1.     

   

Celoslovenská kampaň Červené stužky - pozvanie na stretnutie   

Program  

22.10.2011                   

1.     

   

Michalovce - kalendár športových súťaží na šk. rok 2011/2012  

Krajské kolá - kalendár športových súťaží na šk. rok 2011/2012   

22.10.2011                   

1.     

   

     Najčastejšie otázky z oblasti výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP  

21.10.2011                   

1.     

   

     HRA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII – pozvánka na konferenciu  

21.10.2011                   

1.     

   

      Propozície 19. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského  

21.10.2011                   

1.     

21.10.2011                   

1.     

   

      Pozvánka na 6. odborný seminár na tému „Možnosti využitia strukovín v školskom stravovaní“  

Pozvánka na odborný seminár    

 

16.10.2011           Informácia ku druhému kolu dohodovacieho konania – kreditové príplatky

1.     

   

    Na webovom sídle MŠVVaŠ SR bola upravená príloha k žiadosti o dohodovacie konanie na rok 2011. V prvom kole dohodovacieho konanie v tomto kalendárnom roku sa riešilo dofinancovanie kreditových príplatkov v roku 2011. Dofinancované boli kreditové príplatky, ktoré sa začali vyplácať v čase po 15. septembri 2010 (pedagogickí zamestnanci, ktorí získali nárok na vyplácanie kreditového príplatku neboli zahrnutí v Eduzbere 2010) do 1. 5. 2011.  V druhom kole dohodovacieho konania 2011 budú dofinancované kreditové príplatky , ktoré sa začali vyplácať po 1. máji 2011 (čiže od 1. júna 2011) až do konca kalendárneho roka 2011.  Zriaďovatelia, ktorí požadujú dofinancovanie kreditových príplatkov, sú povinní predložiť  k žiadosti o dohodovacie konanie prílohu, v ktorej vypíšu po školách prehľad o pedagogických zamestnancoch, ktorí získali nárok na vyplácanie kreditového príplatku po 15. septembri 2010, to znamená, neboli zahrnutí v Eduzbere 2010.  V prípade, že pedagogický zamestnanec už mal nárok na kreditový príplatok a získal nárok na vyšší príplatok, je treba do stĺpca „výška kreditového príplatku“ uviesť len rozdiel medzi pôvodným príplatkom a novým príplatkom.  Údaje o pedagogických zamestnancoch a ich zaradení do príslušných tarifných tried spolu s výškou kreditového príplatku, zberané prostredníctvom Eduzberu 2011, slúžia len na výpočet koeficientu kvalifikačnej štruktúry školy, ktorý sa bude používať v normatívnom financovaní počas celého roka 2012. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2011 sa  budú prostredníctvom dohodovacieho konania dofinancovávať aj kreditové príplatky, ktoré sa začali vyplácať od 1. 9., 1. 10, 1. 11. a od 1. 12. 2011.  Žiadosť spolu s prílohou je potrebné predložiť oddeleniu ekonomických činnosti KŠÚ Košice.

 

Žiadosť  

16.10.2011                   

1.     

   

      „RECYKLÁTOR“ – kreatívna súťaž    

 

16.10.2011                   

1.     

   

     

   Ponuka vzdelávacie programu Umenie zblízka  

 

16.10.2011                   

1.     

16.10.2011                   

1.     

   

       EURÓPA V ŠKOLE - 59. ročník projektu/súťaže v školskom roku 2011-2012, 20. ročník v Slovenskej republike  

Prihláška       

16.10.2011                   

1.     

   

       Pozvánka na celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Digitálne technológie - prostredie a prostriedky podporujúce osobnostný rozvoj dieťa  

 

16.10.2011                   

1.     

   

        Informačné dni k všeobecnej výzve VV 2011  

 

16.10.2011                   

1.     

   

        P o z v á n k a na aktualizačný odborný seminár „Novelizovaný zákon o slobodnom prístupe k informáciám a Zákon o ochrane osobných údajov  – praktická aplikácia v organizáciách verejnej správy“     

 

16.10.2011                   

1.     

   

        HVEZDÁREŇ V MICHALOVCIACH V SPOLUPRÁCI  s Odborom školstva, kultúry a športu Mestského úradu Michalovce Vás  pozýva  na  seminár pre učiteľov fyziky a geografie ZŠ  na tému:

30 ROKOV SPOLUPRÁCE HVEZDÁRNE SO ŠKOLAMI     

 

16.10.2011                   

1.     

   

  

   7. ročník krajského matičného festivalu „Dobšinského Košice“ v prednese pôvodnej slovenskej a inonárodnej ľudovej a autorskej  rozprávky v prozaickej podobe   

 

3.10.2011                   

1.     

   

  

Oznámenie MPC k atestáciám   

 

3.10.2011                   

1.     

27.9.2011                   

1.     

   

   Výzva pre pedagogických a odborných zamestnancov na pozíciu odborný poradca vo vzdelávaní (termín uzávierky podávania prihlášok je 14.10.2011) 

 

27.9.2011                   

1.     

   

   UKV v Nitre ponúka pre pedagogických a odborných zamestnancov možnosť vykonania 1. alebo 2. atestácie 

 

27.9.2011                   

1.     

27.9.2011                   

1.     

   

   7. ročník "Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2011 

 

27.9.2011                   

1.     

   

   XIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže sci-fi - poviedka "Keď si vymýšľam 2012" pre základné a stredné školy 

 

27.9.2011                   

1.     

   

   5. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky 

 

27.9.2011                   

1.     

   

   Realizácia odstraňovania zbytočných a duplicitných administratívnych činností v školách – usmernenie  

List 

 

21.9.2011                   

1.     

13.9.2011                   

1.     

   

  

   4. ročník celoslovenskej detskej umeleckej súťaže Tvarovanie keramiky a slova na tému HRY A HRAČKY       

 

13.9.2011                   

1.     

13.9.2011                   

1.     

   

  

   POZVÁNKA na pracovné stretnutie  riaditeliek/ vedúcich školských jedálni Spoločného obecného úradu    

 

13.9.2011                   

1.     

13.9.2011                   

1.     

   

   Ponuka programu kontinuálneho vzdelávania „ROZVOJ OSOBNOSTNÝCH A SOCIÁLNYCH KOMPETENCIÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV“  

Prihláška   

3.9.2011                   

1.     

3.9.2011                   

1.     

   

   Zoznam školských štatistických výkazov v školskom roku 2011/2012 (pdf, 27 kB, 5.9.2011)  

Spracovanie výkazov za minulý školský rok 2010/2011 

3.9.2011                   

1.     

3.9.2011                   

1.     

   

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj v roku 2011 organizuje v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti „Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2011“, ktorý sa bude konať v termíne od 7. do 11. novembra 2011.

List MŠVVaŠ SR  

3.9.2011                   

1.     

   

   Aktualizačné vzdelávanie „Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia“

Aktualizačné vzdelávanie je určené pre učiteľov 1. stupňa základných škôl, učiteľov základných a stredných škôl s aprobáciou vyučovacie jazyky, cudzie jazyky a matematika.   

 

List riaditeľom  

Predbežná prihláška  

3.9.2011                   

1.     

   

   Tvorba výchovno-vzdelávacích cieľov v predprimárnom vzdelávaní  

Prihláška  

3.9.2011                   

1.     

   

   Nariadenie vlády SR č. 275/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v MŠ, pre žiakov na ZŠ a pre žiakov na SŠ v znení neskorších predpisove

4.8.2011                   

1.     

   

   Smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 44/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží detí a žiakov škôle

4.8.2011                   

1.     

   

   Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2011 Z. z. zo 6. júla 2011, ktorou sa s účinnosťou od 1. septembra 2011 mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole

4.8.2011                   

1.     

   

   Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 245/2011 z 15. júla 2011, ktorou sa s účinnosťou od 1. septembra 2011 mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole .

21.7.2011                   Zákazky s nízkou hodnotou – upozornenie

1.     

   

   Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur v zmysle zákona NR SR č. 58/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

21.7.2011                   

1.     

   

   MŠVVaŠ SR zverejnilo aktualizáciu finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 01. 09. 2011 vrátane diétneho systému stravovania (celiakia, diabetes a šetriaca diéta).

Finančné pásma od 1.9.2011.

Finančné pásma od 1.9.2011 pre diétne stravovanie.

21.7.2011                   

1.     

   

  

     Výzva na predkladanie projektov pre základné školy - "Objavme doma divy sveta"     

     

 Výber aktivít škôl zapojených do 2. ročníka 2010/2011

 Formulár žiadosti        

2.7.2011                   

1.     

   

   Rezortný informačný systém (RIS)     

30.6.2011                   

1.     

   

   Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej  školy Horovce 

28.6.2011                   

 Futbalový turnaj  žiakov málotriednych ZŠ

1.     

      V mesiaci  jún  2011 sa v priestoroch areálu ZŠ Laškovce organizoval 6. ročník futbalového turnaja žiakov základných škôl o pohár starostky  obce Laškovce . Účasť a celkové umiestnenie jednotlivých zúčastnených základných škôl:

 

1. ZŠ Vrbnica
2. ZŠ s MŠ Žbince
3. ZŠ Laškovce
4. ZŠ Šamudovce

... viac

28.6.2011                   

 

1.     

      Knižnica vzorov tlačív pedagogickej dokumentácie a dokladov o získanom vzdelaní  

14.6.2011                   

 V. ročník        ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  žiakov základných  škôl  v územnej pôsobnosti  SOcÚ so sídlom v Trhovišti

1.     

      Po úspešnom realizovaní predchádzajúcich ročníkov SOcÚ Trhovište aj v tomto roku pripravil pre žiakov našich základných škôl  už  V. ročník „Športovej  olympiády“.  Dňa 25. 5. 2011 sa pre olympionikov otvorili brány  areálu    ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou  a Obce Rakovec nad Ondavou - spoluorganizátorov podujatia, ktorým patrí poďakovanie, že aj tohtoročné športové stretnutie malo svoje čaro, športového ducha, kvalitné podmienky a množstvo zmysluplných a zábavných pohybových aktivít.

.... viac

14.6.2011                   

 V. ročník        ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  hviezdičiek -  detí materských škôl  v územnej pôsobnosti  SOcÚ so sídlom v Trhovišti

1.     

       V tomto roku Spoločný obecný úrad – Školský úrad so sídlom v Trhovišti zorganizoval v spolupráci s Obcou Falkušovce a MŠ Falkušovce dňa 30. 5. 2011  v areáli  lesoparku Falkušovce  V. ročník športovej olympiády  detí materských škôl. Aj tohtoročná olympiáda sa niesla v duchu myšlienok OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOV DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA, kde sa spája kultúra, výchova  a vzdelanie.

.... viac

14.6.2011                   

1.     

     

   Pozvánka na  informačno - konzultačný seminár " Správa registratúry v školách a školských zariadeniach"  

12.6.2011                   

1.     

     

   Veľká súťaž pre pedagógov  

12.6.2011                   

1.     

12.6.2011                   

1.     

     

Najväčší ekoprogram sveta „Zelená škola“ -  otvára na Slovensku siedmy ročník   

12.6.2011                   

1.     

     

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011/2012  

5.6.2011                    Nová legislatíva MŠVVaŠ SR

1.     

 -     Smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení  

 

 -     Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED – 1 primárne vzdelávanie  

-      -     Metodický pokyn č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1  

-      -    Metodický pokyn č. 35/2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1  

-      -    Metodický pokyn č. 36/2011 na hodnotenie žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1  

5.6.2011                   

1.     

     

   Ochrana osobných údajov v správach o výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl - RAABE  

5.6.2011                    V roku 2011 vychádza tretia júnová nedeľa - Deň Otcov - na 19.júna

1.     

   

    Tohto roku bude sláviť združenie Liga Otcov nielen jeden deň, ale celoslovenským Týždňom Otcov od 13.júna do 19.júna 2011. Aby sa zdôraznil aspekt spoločného rodičovstva, podujatie sa organizuje v spolupráci s Úniou materských centier. Oslovili sme na spoluprácu a účasť Združenie miest a obcí, Ministerstvo školstva plánujeme zapojiť do aktivít školy, obce a mestá, filmové kluby, umelcov, médiá.  Podobne ako sme zvyknutí na Deň narcisov, Liga Otcov vyhlásila zbierku, ktorej cieľom je podporovať aktívne otcovstvo a rovnosť rodičov pri výchove detí. Ako mladé združenie nemáme kapacity na rozposielanie pokladničiek a koordináciu, preto zbierku vyhlasujeme na základe dobrovoľnosti. Vyrobte si pokladničky, vyzbierajte príspevky na škole, v uliciach a pošlite ich na náš účet - VUB 2791073351/0200. Deň Otcov je postavený na dôvere - každý kto prispeje dostane od Ligy otcov ďakovnú plaketu. 

5.6.2011                   

1.     

   

    Oznámenie Ministerstva zdravotníctva SR  č. 155/2011 o vydaní opatrenia   č. S4820-OL-2011 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2011.

 

Výška náhrady na rok 2011 za jeden bod je 15,38 eura ( v roku 2010 bolo 14,89 eura).  

5.6.2011                   

1.     

   

    Súťaž - Zahrajme sa so Zvedavčekom pre materské školy

5.6.2011                    Projekt z ESF – ZŠ s MŠ Trhovište

1.     

   

    Realizácia projektu  „Vzdelanie – kľúč k plnohodnotnému životu“  naberá na obrátkach.

Projekt sme začali  realizovať od 1. marca 2010 a bol  vypracovaný  na základe výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO, prioritná os 3 „ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.“

V rámci plánovaných aktivít sa od septembra 2010 realizuje Dom služieb a remesiel, kde si žiaci pestujú svoje pracovné návyky, či už v dielni, na políčku, alebo v kuchynke.

V týchto dňoch vrcholí tvorba nových učebných textov pre vybrané triedy v ročníkoch 1.-3.

27.5.2011                    2. ročník regionálnej prehliadky žiakov 1. stupňa ZŠ v speve „SPIEVAME S VIKTOROM“

1.     

   

    Už po tretí raz  Spoločný obecný úrad - Školský úrad so sídlom v Trhovišti a vo  Vinnom v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach a spevákom Viktorom Guľvášom zorganizovali 2. ročník súťaže v speve piesni Viktora Guľváša  žiakov l. stupňa  základných škôl.

     

.... viac

24.5.2011                   

1.     

   

    

    POZVÁNKA NA 5. ročník ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY HVIEZDIČIEK – detí MŠ  

24.5.2011                   

1.     

   

    

    POZVÁNKA  na 5. ročník ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  žiakov ZŠ  

24.5.2011                   

1.     

   

    

    Odborné semináre - TALENT V AKCII - geografia a fyzika – leták

24.5.2011                   

1.     

   

    

    Manažment a marketing trvalo udržateľného rozvoja z pohľadu predprimárneho vzdelávania - pozvánka na konferenciu  

24.5.2011                   

1.     

   

    

    PODPORA PRÍSTUPU PRÍSLUŠNÍKOV MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT K VZDELÁVANIU VRÁTANE ICH ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA – výzva  

20.5.2011                   

1.     

   

    

    Platnosť tlačív vysvedčení – informácia MŠVVaŠ SR  

20.5.2011                   

1.     

   

    

    MPC vyhlásilo výzvu - súťaž "Logo MPC", do ktorej sa môžu prihlásiť záujemcovia z radov pedagógov a odborných zamestnancov regionálneho školstva. Termín na predloženie návrhov loga MPC je 10.6.2011.  

20.5.2011                   

1.     

   

    

    Metodický materiál na pomoc organizátorom OFDMS 2011  

20.5.2011                   

1.     

   

    

    ESI 2011 - Expo Sciences Internacional 2011  

20.5.2011                   

1.     

   

    

    Matica slovenská pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia Memoranda národa slovenského vyhlasuje súťaže:

· Verejná literárna súťaž Memorandová esej 


· Matica slovenská v modernom šate s historickým odkazom pre ďalšie generácie
  

20.5.2011                   

1.     

   

    

    VII. ročník európskej osvetovej kampane o význame zdravej a správnej výživy FOOD 4U  

16.5.2011                   

1.     

   

    

   Obec Pozdišovce  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Školskej jedálne pri MŠ Pozdišovce s úväzkom  0,5  

8.5.2011                   

1.     

   

    

Pre pedagógov materských škôl vyšla nová publikácia o metodike vzdelávania  

8.5.2011                   

1.     

   

    

Rozhodnutie v správnom konaní pri výkone štátnej správy v školstve a školskej       samospráve“ - informačno-konzultačný seminár  

6.5.2011                   Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka ZŠ

1.     

   

    Slovenský jazyk a slovenská literatúra - výsledky ZŠ v Košickom kraji 2011 resp. 2010

 

    Matematika - výsledky ZŠ v Košickom kraji 2011 resp. 2010  

Podrobné informácie sa nachádzajú na stránke  

6.5.2011                   

1.     

   

  Usmernenie MŠVVaŠ SR k financovaniu prenesených kompetencií   

 

   

6.5.2011                   

1.     

   

  Odborný somatopedický seminár - "Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených v teórii a praxi"   

 

   

6.5.2011                   

1.     

6.5.2011                   

1.     

   

 

   Plánujte so Zvedavčekom - stretnutia pedagógov materských škôl  

6.5.2011                   

1.     

   

 

   Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy  

6.5.2011                   

1.     

   

 

   Svet okolo nás -  XIV. ročník súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl  

22.4.2011                   

1.     

   

 

   Nadácia JOJ – „HĽADÁME MLADÉ ŠPORTOVÉ TALENTY“  

22.4.2011                   

1.     

   

 

   Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú  

22.4.2011                   

1.     

   

 

   Testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov 9. ročníka vybraných ZŠ v SR  

22.4.2011                   

1.     

   

 

   Výzva na predloženie súťažných návrhov  v súťaži “Európska značka pre jazyky 2011“  

  Infoleták  

22.4.2011                   

1.     

   

 

   Súťaž „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2011“  

  Infoleták  

22.4.2011                   

1.     

   

 

   Celoslovenská súťažná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku - 5. ročník Dúhový kolotoč 2011- propozície  

 

12.4.2011                   

1.     

12.4.2011                   

1.     

   

  Pozvánka na 5. medzinárodnú konferenciu  ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL  

12.4.2011                   

1.     

   

  Detský čin roka 2011  

12.4.2011                   

1.     

   

   Ponuka kontinuálneho vzdelávania podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch „Manažérstvo kvality vzdelávania“  

12.4.2011                   

1.     

    Výzva OPV-2011/1.1/06-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom INOVOVANIE OBSAHU A METÓD VZDELÁVANIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

 

   Dňa 31. 3. 2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

  • základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov;

  • cirkevné základné školy;

  • súkromné základné školy.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 31. 05. 2011.  

12.4.2011                   Deti maľujú vojakov

1.     

   Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Ľubomír Bulík a mesačník OBRANA v spolupráci s Komunikačným a tlačovým odborom Ministerstva obrany SR vyhlasujú pre žiakov základných škôl

 10. ročník výtvarnej súťaže „Deti maľujú vojakov“.

 Účastníci súťaže zašlú svoje práce spolu so spiatočnou adresou, telefónnym kontaktom a dátumom narodenia najneskôr do 30. apríla 2011 na adresu:

 Ministerstvo obrany SR

redakcia OBRANA

Kutuzovova 8

832 47  Bratislava.

 Autori najlepších prác v kategórii mladších a starších žiakov získajú hodnotné ceny. Ich práce budú uverejnené na internetovej stránke Ministerstva obrany SR. Zároveň ich budú pozvaní na Deň detí s Ozbrojenými silami SR, ktorý sa uskutoční 4. júna 2011 v Čadci, kde bude aj slávnostné vyhodnotenie súťaže.

5.4.2011                   

1.     

   

  

     VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA VYDÁVANIE ODBORNÝCH ČASOPISOV PRE ZAMESTNANCOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ A PRE DETI, ŽIAKOV A POSLUCHÁČOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2011  

31.3.2011                   Deň  učiteľov 2011

1.     

   

   Dňa 28. 3. 2011 sa v priestoroch Kultúrneho domu Horovce konal Deň učiteľov Spoločného obecného úradu - Školského úradu so sídlom v Trhovišti.  Učiteľov a zriaďovateľov základných a materských škôl privítal starosta hosťujúcej obce Vladimír Decha  a prednosta  SOcÚ Trhovište Ing. Ivan Blažej.  V programe sa predstavili   žiaci  ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves a deti MŠ Horovce. Za účasti zriaďovateľov škôl  bolo morálne ocenených 21  pedagogických zamestnancov  zo všetkých typov škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ.

.... viac

31.3.2011

1.     

    

Metodická príručka pre školy „Program Zelená škola“   

31.3.2011

1.      Detská dopravná súťaž „NA BICYKLI BEZPEČNE 2011“

    

Propozície  

Plagát  

Príloha  

31.3.2011

1.      "Vyčistime si Slovensko"

    V piatok 22. apríla 2011 si ľudia na celom svete pripomenú Svetový deň Zeme. Pri tejto príležitosti vyzýva Ministerstvo životného prostredia SR úrady, neziskové a mimovládne organizácie, základné a stredné školy a ako aj súkromný sektor k zapojeniu sa do celoslovenskej akcie „Vyčistime si Slovensko“.

   Všetci tí, ktorým leží na srdci čistota prírody a stav životného prostredia sa môžu zapojiť do akcie zameranej na zbieranie odpadu, čistenie prírody a iné aktivity s cieľom zvýšenia ekologického povedomia obyvateľov Slovenska.

   Stačí, aby sa organizácie/inštitúcie zaregistrovali cez registračný formulár na internetovej stránke
www.denzeme.sk
a vyplnili miesto, čas a popis aktivity. Taktiež je možné požiadať o zaslanie pracovných pomôcok, ktoré sú príspevkom ministerstva k tejto akcii. Počet pracovných pomôcok je limitovaný na 100 kusov rukavíc a 30 kusov vriec pre každý zaregistrovaný subjekt. Zaregistrovať sa je potrebné od 28. marca do 13. apríla 2011.

25.3.2011

1.     

    

     MŠVVaŠ SR  zverejnilo   výzvu na rozvojový projekt „STOP BARIÉRAM 2011“  zameraný na podporu materiálno-technického vybavenie a personálneho zabezpečenia základných a stredných  škôl, ktoré vzdelávajú deti a žiakov so zdravotným postihnutím integrovanou formou.  

 

Výzva        

Žiadosť      

 

25.3.2011

1.     

    

VI. ročník umeleckej prehliadky a súťaže  „Dielo tvojich rúk 2011“   

 

25.3.2011

1.     

    

Nadácia Zelená nádej vyhlasuje 9. ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu „Lesoochranársku školu roka“.  

Leták   

25.3.2011

1.     

    

REGIONÁLNE  VZDELÁVACIE  CENTRUM  MICHALOVCE  POZÝVA:

-          na prednášku  „Elektronická aukcia vo verejnom obstarávaní“  

na odborný seminár „Zmeny vo financovaní regionálneho školstva od 1. 3. 2011“  

Pozvánka  

17.3.2011

1.     

    
Ústredný štáb sa zaoberal prípravou IV. ročníka Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska    

15.3.2011

1.      Šúťaž Peace and Cooperation 2011

       Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Madride sa obrátilo na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s ponukou pre deti a žiakov  škôl v Slovenskej republike zapojiť sa do súťaže Peace and Cooperation 2011, ktorej motto v tomto roku je „ Mier a uzmierenie – oslava priateľstva“.

Súťaž má 5 kategórií:

  • Kreslenie – deti do 6 rokov,
  • Plagát a slogan – žiaci od 7 do 12 rokov,
  • Nástenná maľba – žiaci od 13 do 15 rokov,
  • Fotografia – žiaci od 16 do 18 rokov,
  • Učitelia – nadácia navrhuje učiteľom zorganizovať pre žiakov „Oslavu priateľstva“ a následne poslať fotografie a video z tejto oslavy.

Projekty musia byť zaslané do 1. júna 2011 na adresu Nadácie Paz y Cooperación v jednom zo šiestich oficiálnych jazykov Organizácie spojených národov.

Viac informácií:  www.peaceandcooperation.org
11.3.2011

1.     

     Ponuka akreditovaného vzdelávania „Moderne technológie spracovania školskej agendy“ – v  prípade požiadania, možnosť zrealizovania akreditovaného vzdelávania aj v inom meste, podľa väščinového záujmu.  

  

11.3.2011

1.     

     Pozvánka na celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou  „Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl  - Didaktické možnosti rozvíjania osobnosti dieťaťa v materskej škole“  a 17. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu  

8.3.2011

1.      DILONGOVA TRSTENÁ 2011 -  jubilejný XX. ročník celoštátnej recitačnej súťaže

    

-              propozície  

-         prihláška  

8.3.2011

1.     

     Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2011“     

8.3.2011

1.     

     Zákon č. 48/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony     

1.3.2011

1.      SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY 2011 - III. roč. celoslovenskej výtvarnej prehliadky

      -          propozície  

        -          prihláška    

        -          plagát    

        -          témy     

1.3.2011

1.     

      Usmernenie MŠVVaŠ SR k práci nadčas  

1.3.2011

1.     

      Tlačová správa z pracovného stretnutia  zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska so zástupcami školských obecných úradov dňa 22. februára 2011 sa vo Zvolene

..... viac

25.2.2011

1.     

       „Cesty za poznaním minulosti“ - 3. ročník celoštátnej literárnej a výtvarnej súťaže   

25.2.2011

1.     

       Rozvojový program  „Zdravie v školách  2011“   

25.2.2011

1.     

       Oznam CCV UMB o termínoch otvorenia kontinuálneho vzdelávania.  

25.2.2011

1.     

       Nové receptúry a stratégia v školskom stravovaní 2011  

25.2.2011

1.     

       Doplňujúca informácia k Testovaniu 9-2011  

            Pokyny pre externý dozor  

21.2.2011

1.      ACES - Akadémia stredoeurópskych škôl - výzva

       Témou súťaže pre rok 2011 je: „Budovanie mostov v spoločnosti - staň sa dobrovoľníkom vo svojej komunite!" Termín na predkladanie návrhov projektov je 30. apríl 2011.  

21.2.2011

1.     

      Smernica MŠVVaŠ SR č. 8/2011, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií  

Smernica č. 10/2011, ktorou sa upravuje postup MŠVVaŠ SR a priamo riadených organizácií pri výbere a schvaľovaní učebníc  

Zákon č. 35/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 37/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 38/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
15.2.2011

1.     

       ENVIROPROJEKT 2011 – výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania  

        

          Žiadosť o financovanie rozvojového projektu   

       Príloha k žiadosti   
15.2.2011

1.      Zápis do MŠ na školský rok 2011/2012

       V súlade s § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materských školách  v znení neskorších predpisov  od 15. februára 1011 do 15. marca 2011 prebieha v MŠ zápis  na školský rok 2011/2012.... viac

10.2.2011

1.      4. ročník OFDMS v roku 2011

       Vedomostná súťaž o olympizme v roku 2011  

      Fotografická súťaž Slovenského olympijského výboru-  Naše športovisko – „Poriadok, či neporiadok?“  

        Literárna súťaž Slovenského olympijského výboru - Fair play – „Čestne súťažiť, čestne žiť“  

        Výtvarná súťaž Slovenského olympijského výboru  -„Olympijský oheň – symbol čistoty olympijských hodnôt“  

10.2.2011

1.     

      Metodický pokyn KŠÚ Prešov k zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr   

10.2.2011

1.     

      Ponuka vzdelávania – Doplňujúce pedagogické štúdium   

10.2.2011

1.     

      Pozvánka na informačno-konzultačný seminár RVC „ Aktuálne otázky financovania ragionálneho školstva – praktická aplikácia zmien od 1. februára 2011“  

9.2.2011

1.     

      Pozvánka na prezentáciu KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV-10. marca 2011  

3.2.2011

1.     

      Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ  na rok 2011

·         SR  

·         ŠÚ Trhovište   

   Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v §6 b zabezpečuje zriaďovateľom materských škôl financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie na počet detí materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (§1 ods. 1 písm. b).

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu (ďalej len MŠ) zriaďovateľa na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (napr. na nákup učebných pomôcok, hračiek, výtvarných potrieb, materiálu na výzdobu triedy, materiálne vybavenie triedy a ihriska, ktoré 5-ročné deti využívajú, odmeny učiteľom (interným aj externým) za vedenie krúžku, za nácvik a vystúpenia týchto detí...).

Každý zriaďovateľ je povinný poskytnúť MŠ príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ určený na príslušný rozpočtový rok v plnej výške.
3.2.2011

1.      Kultúrne poukazy 2011

      Termíny predkladania žiadostí

-        Zriaďovatelia škôl do 28. 2. 2011

   Zriaďovatelia kultúrnych inštitúcií a samostatné kultúrne inštitúcie do 31. 8. 2011  
1.2.2011

 

     Zvieratká v zime - edukačná aktivita pre deti v MŠ   

1.2.2011

 

     Plán organizačného, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia výletu  v materskej škole  

31.1.2011

 

     MŠVVaŠ  SR na svojej internetovej stránke zverejnilo  Normatívy na rok 2011 v €  

         Normatívne príspevky pre školy na rok 2011  Košický kraj  

       Normatívne príspevky pre školy na rok 2011  Školský úrad     Trhovište  

       Normatívne určené objemy fin. prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2011  - Školský úrad Trhovište  

28.1.2011

 

     PRO SLAVIS 2011 - propozície celoštátnej súťaže triednych a školských časopisov

         Prihláška  

         Propozície  

28.1.2011

 

     Informácia o zapojenosti krajín do projektu „u4energy“              Kontaktné údaje zapojených škôl  

27.1.2011

 

             Povinnosti vedúcej šk. jedálne a hygienický audit - praktická aplikácia v zariadeniach školského stravovania  - informačno-konzultačný seminár  

27.1.2011

 

             EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP vyhlásil 3. ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov a učiteľov II. stupňa ZŠ „Energia u nás doma“  

27.1.2011

2. zásielka k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9-2011

             List riaditeľom základných škôl T9_2011

Harmonogram testovania T9-2011

Pokyny pre koordinatorov T9-2011  

Pokyny pre administratorov T9-2011 (2) 

Pokyny pre koordinatorov ZZ T9-2011 

Pokyny pre administratorov ZZ T9-2011 

Pokyny pre externy dozor T9-2011 

      Protokol o priebehu testovania T9-2011 

26.1.2011

 

                         Smernica č. 41/2010-I21. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

       Príloha č. 1     

26.1.2011

 

                         Kritériá prijímacích skúšok  Gymnázia  Ľ. Štúra Michalovce pre školský rok 2011/2012

- denné štvorročné štúdium      

- denné osemročné štúdium      

26.1.2011

 

                    Regionálne kolo  celoslovenskej  výtvarnej súťaže

                „VESMÍR OČAMI DETÍ“     

18.1.2011

 

                    Slávik Slovenska 2011

-          objednávka spevníčka    

-          propozície   

18.1.2011

 

             Nariadenie vlády SR č.517/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov     

14.1.2011

 

      Ponuka akreditovaného vzdelávania  

14.1.2011

 

      Smernica č. 16/2010-R zo 17. decembra 2010 o zrušení smernice č. 16/2008-R z 18. decembra 2008  

14.1.2011

 

      Zákon č. 528/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.  

14.1.2011

Súťažná prehliadka tvorivosti detí materských škôl "Zlatá krajina"

       Organizačný poriadok    

          Pozvánka   

            Prihláška    

14.1.2011

 

       Zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony    

14.1.2011

 

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo „Materiálno-spotrebné normy a receptúry, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť 2011" (ďalej len MSN) pre školské stravovanie s účinnosťou od 01. 01. 2011. 
     Súčasťou materiálu je „Register materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť", „Súhrnný zoznam pokrmových skupín"  a „Metodika aplikácií".
     Materiálno-spotrebné normy a iné receptúry (krajové, regionálne a firemné), ktoré boli doposiaľ v zariadeniach školského stravovania používané, strácajú platnosť. 
    
Distribúcia CD nosičov s novými MSN bude zabezpečená v januári 2011 prostredníctvom  krajských školských úradov v Slovenskej republike. Následne v priebehu roka 2011 MŠVV a Š SR zabezpečí MSN aj v tlačenej podobe v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Materiálno-spotrebné normy a receptúry    

Register materiálno-spotrebných noriem a receptúr             

10.1.2011

 

       Zápisy detí  do 1. ročníka ZŠ   

         

10.1.2011

 

1.            Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2011 

         

10.1.2011

 

1.            PREHĽAD termínov prijímania na vzdelávanie v  stredných školách pre školský rok  2011/2012 

         

10.1.2011

 

1.            Propozície II. ročníka celoslovenskej  literárnej a výtvarnej súťaže „Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“ 

         

4.1.2011

 

1.            Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č.29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v znení výnosu z 26. novembra 2008 č.23609/2008-II/1 

          Upozornenie na zmeny  

4.1.2011

Vydávanie polročných  vysvedčení  v školskom roku 2010/2011

1.            Stanovisko MŠVVaŠ SR k vráteniu novely zákona č. 245/2008 Z.z. prezidentom SR Ivanom Gašparovičom na opätovné prerokovanie do NR SR  

 

Aktuality

 

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23