Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Aktuality - rok 2010


31.12.2010

 

1.            Nariadenie  vlády SR č. 520/2010 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády  č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách  

31.12.2010

 

1.            Nariadenie vlády č. 531/2010, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov  

31.12.2010

 

1.            Opatrenie  MPSVaR č. 533/2010 o sumách stravného -  suma pre časové pásmo 5 až 12 hodín sa mení z 3,60 eura na 3,80 eura  

29.12.2010

 

1.            Pramienok –  celoslovenská  súťaž  pre detí predškolského veku, ktorej cieľom je pestovať ekologické svedomie a ekologickú inteligenciu detí

         Plagát  

         Propozície  

29.12.2010

 

1.      Edukačná aktivita  v MŠ -   Krajina snehu a ľadu  

29.12.2010

 

1.      Hospitácie v materskej škole – RAABE  

29.12.2010

 

1.           RAABE - ponuka školení pre riaditeľov škôl - Východoslovenský región  

21.12.2010

Ponuky z Centra pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

1.           Možnosti štúdia v akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích aktivitách  

Doplňujúce pedagogické štúdium   

Pripravované programy kontinuálneho vzdelávania       
17.12.2010

 

1.           KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME  A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV NA ROK 2011    

17.12.2010

Rozprávkové vretienko

1.            Propozície  

              Pokyny        

              Prihláška    

17.12.2010

Bábkulienka - súťažná prehliadka detskej tvorivosti

1.            Štatút prehliadky detskej tvorivosti  

      Organizačný poriadok 

17.12.2010

 

1.            Oznam - Organizačný poriadok celoštátnej súťaže Dilongova Trstená 2011  

9.12.2010

 

1.             Finančné pásma na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín pre športové triedy a športové školy  

       

9.12.2010

 

1.             Zoznam predsedov odborných komisií predmetových olympiád v šk.r.2010/2011 v okrese Michalovce  

3.12.2010

 

1.             Objednávanie učebníc na školský rok 2011/2012  

3.12.2010

 

1.             Ponukový katalóg  MPC kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2010/2011  

        Prihlášky  

1.12.2010

Materská škola Moravany vyhrala 15 000 € - srdečne blahoželáme

1.             V roku 2010 malo 5 ZŠ  a 5 MŠ šancu získať 15 000 € na svoj rozvoj v rámci programu  rozvoja škôl s názvom „Starostlivosťou o svoj domov pomáhate deťom“.  Ktoré ZŠ a MŠ získali  15 000 € ?  Školy,  ktoré nazbierali najvyššiu čiastku za nákup výrobkov Cif alebo Domestos v pomere k počtu žiakov v danej škole.  Hodnotila sa čiastka vydelená počtom žiakov, takže všetky školy  mali rovnakú šancu na výhru.  MŠ Moravany s podporou rodičov a širokého okolia získala v tomto programe celkovo 20 618 bodov, čím sa umiestnila na 5. mieste v  kategórii MŠ.  Ešte raz srdečne BLAHOŽELÁME.

.... viac

1.12.2010

Medzinárodný rok lesov 2011

1.              O možnostiach zapojenia sa do aktivít v rámci Medzinárodného roku lesov 2011 a bližšie informácie nájdete na   

Koordinátor pre Slovensko: Veronika Špaková,  veronika1208@yahoo.com  

25.11.2010

 

1.              Kalendár obvodných športových súťaží žiakov a žiačok základných a stredných škôl pre školský rok 2010/2011 

25.11.2010

 

1.              6. ročník projektu  SUPERTRIEDA 2010/2011 

25.11.2010

 

1.               Občianske združenie ARTCENTRUM HURBANOVO v spolupráci so ZUŠ Hurbanovo vyhlasuje 3.ročník fotografickej súťaže „Svet mojím fotookom“.

Názov témy 3. ročníka je: Voda  

25.11.2010

SLÁVIČEK z materskej školy

1.      

               Tretí  ročník regionálnej prehliadky  SLÁVIČEK z materskej školy sa tento šk. rok konal  v Zemplínskej Širokej – ŠÚ Pavlovce nad Uhom

.... viac

21.11.2010

 

1.       VYHODNOTENIE MIMORIADNYCH VÝSLEDKOV ŽIAKOV  ZA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010      

18.11.2010

 

  Súťaž posterov pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií vo veku do 15 rokov „Chémia na každý deň“ pri príležitosti  MEDZINÁRODNÉHO ROKA CHÉMIE   

18.11.2010

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ –upravený rozpočet na rok 2010

     Dňa 2. 11. 2010 MŠVVaŠ zverejnilo upravený rozpočet na rok 2010 sumy  príspevku na výchovu a vzdelávanie pre  MŠ.   Suma uvedeného  upraveného rozpočtu sa každému zriaďovateľovi určila ako  súčet:

-       súčinu 8-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. 1. 2009 (84,52 € mesačne) a počtu detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15. 9. 2009 (podľa výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného ÚIPŠ v Bratislave) a

-       súčinu 4-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. 1. 2010 (84,61 € mesačne) a počtu detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15. 9. 2010 (podľa výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného ÚIPŠ v Bratislave).

KŠÚ Košice poskytne MŠ príspevok na výchovu a vzdelávanie podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2010 prostredníctvom zriaďovateľov.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre MŠ zriaďovateľa na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (napr. na nákup učebných pomôcok, hračiek, výtvarných potrieb, materiálu na výzdobu triedy, materiálne vybavenie triedy a ihriska, ktoré 5-ročné deti využívajú, odmeny učiteľom (interným aj externým) za vedenie krúžku, za nácvik a vystúpenia týchto detí...).

Každý zriaďovateľ je povinný poskytnúť MŠ príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ určený na príslušný rozpočtový rok v plnej výške.

 

Bližšie informácie na stránke http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3120

16.11.2010

 

   6. ročník  krajského Matičného festivalu – Divadelné Košice Jula ZborovjanaZMENA TERMÍNU   

16.11.2010

 

     Do  súťaže „Starostlivosťou o svoj domov  pomáhajte deťom“  vyhlásenej spoločnosťou Domestos a Cif, ktorá trvala od 1. 4. 2010 do 31. 10. 2010 sa zapojili aj MŠ v územnej pôsobnosti SOcÚ – ŠÚ Trhovište.  Srdečne blahoželáme úspešným MŠ, ktoré sa umiestnili na prvých 50 miestach.

 

5. miesto – MŠ Moravany – výhra 15 000,- €

26.  miesto – MŠ Markovce

Bližšie informácie o výhercoch na stránke http://www.rozvojskol.sk/#vyherci

16.11.2010

 

      Údaje vo Výkaze 17-01 o zariadení školského stravovania za r. 2010 sa budú spracovávať prostredníctvom WEB APLIKÁCIE, do 10. 12. 2010 je sprístupnená testovacia verzia WEB APLIKÁCIE na webovej stránke http://v17.svsbb.sk/, po uvedenom dátume budú vyplnené údaje zmazané. Ostrá verzia WEB APLIKÁCIE bude sprístupnená od 5.1.2011.

16.11.2010

VII. ročník celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy štúrovcov - Kráľové Šahy

     

Propozície celoslovenskej súťaže Kráľove Šahy   

PRIHLÁŠKA na Kráľove Šahy 2011    

16.11.2010

 

       Pátranie po predkoch, alebo Poznaj svoju minulosť - 10. ročník 

16.11.2010

Celoštátna súťaž „Mládež a odkaz A. Dubčeka 2010“

       OP Mládež a odkaz A. Dubčeka 2010   

 

Prihláška CS Mládež a odkaz A. Dubčeka   

 

Program CS Mládež a odkaz A. Dubčeka 2010 

9.11.2010

Jesenná návšteva  českých partnerov Mikroregiónu Poondavie  v Materskej škole Falkušovce

   Dňa 29. 10. 2010 sa v priestoroch Materskej školy Falkušovce zastavila návšteva  českých partnerov Mikroregiónu Poondavie. Celkovo 21 zástupcov  Královéhradeckého kraja (starostovia obcí, členovia obecných zastupiteľstiev, zástupcovia  mikroregiónov i pracovníci samosprávnych úradov z Královéhradeckého kraja) z ČR  navštívili náš región v   rámci  poznávacieho seminára

.... viac

9.11.2010 Testovanie žiakov 9. ročníka (T9-2011)

   Usmernenie k elektronickému prihlasovaniu žiakov ZŠ T9-2011  

 

Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011 – list riaditeľom škôl  

 

Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ 

5.11.2010                Tretí  ročník obvodnej prehliadky  SLÁVIČEK z materskej školy

1.     

  

     Dňa 4. 11. 2010 sa v priestoroch Múzea P. Horova v Bánovciach nad Ondavou konal III. ročník obvodnej prehliadky v speve ľudových piesní „Sláviček z materskej školy“. Podujatia sa zúčastnilo 20 deti z 12 materských škôl Spoločného obecného  úradu – Školského úradu so sídlom v Trhovišti, ktoré prezentovali svoj hudobný talent.  

... viac

5.11.2010               

1.     

5.11.2010               

1.     

  

     Celoslovenská kampaň Červené stužky pozýva školy a školské zariadenia pri príležitosti 1. decembra Svetového dňa boja proti AIDS na stretnutie HIV/AIDS.

Pozvánka    

Program  

5.11.2010               

1.     

3.11.2010                Projekt „Tenis do škôl“

1.     

  

     Slovenskému tenisovému zväzu sa v spolupráci s Ministerstvom školstva a Štátnym pedagogickým ústavom podarilo v školskom roku 2008/2009 zaradiť tenis do učebných osnov pre žiakov prvého stupňa základných škôl. STZ v tejto aktivite pokračuje aj v  školskom roku. 20010/2011. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa projektu kontaktujte Mgr. Rudolfa Horvátha, 02/492 09 894 alebo e-mail: rudolf.horváth@stz.sk.  Školy zapojené do projektu: BA, TT, TN, NR, ZA, BB, PO, KE ,Pilotné školy projektu  Viac informácií na www.stz.sk .

3.11.2010             

1.     

 

1.       Rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ Bracovce

...viac

3.11.2010             

1.     

 

1.       Celoštátne vyhodnotenie 3. ročníka OFDMS za šk. rok 2009/2010

...viac

3.11.2010             

1.     

 

1.       6. ročník  krajského Matičného festivalu – Divadelné Košice Jula Zborovjana.  

28.10.2010             

1.     

 

1.       Harmonogram školských prázdnin do roku 2014  

26.10.2010             

1.     

 

1.       Pozvánka na  tvorivú dielňu pre učiteľov výtvarnej výchovy a estetickej výchovy  

26.10.2010             

1.     

    Detský výtvarný a literárny Trenčín 2011  

 

 Propozície súťaže  

 Prihláška do výtvarnej časti súťaže  

19.10.2010             

1.     

 

Dňa 6. 10. 2010 sa  v priestoroch OcÚ Vinné  uskutočnilo pracovné zasadnutie odborných zamestnancov ŠÚ Michalovce, Sobrance, Trebišov, Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany, Vinné, Trhovište, Pavlovce nad Uhom, Sečovce. Rokovania sa zúčastnil aj predseda Krajského štábu  OFDMS Košického kraja Dr. Dušan Sliva. Cieľom  Programom pracovného stretnutia bolo vyhodnotenie 3. ročníka OFDMS v rámci jednotlivých ŠÚ.

.... viac

19.10.2010             

1.     

 

SAAIC – Národná agentúra Programu  celoživotného vzdelávania pozýva na „INFORMAČNÉ DNI“ k výzve na predkladanie projektov na rok 2011  

19.10.2010             

1.     

 Európska školská sieť vyhlasuje od školského roku 2010/2011 súťaž s názvom U4energy      

Príručka   

14.10.2010             

1.     

  ProEnviro 2010/2011 - VI. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt zrealizovaný školou (uzávierka súťaže 29. apríl 2011)     

14.10.2010             

1.     

  Hodina s Ekostopou - súťaž pre pedagógov o najlepšiu aktivitu na tému "EKOLOGICKÁ STOPA"  
 

14.10.2010             Výskyt ochorení na vírusovú Hepatitídu typu A - zintenzívnenie             epidemiologických opatrení

1.     

 V poslednom období došlo k zvýšenému počtu hlásených ochorení na vírusovú Hepatitídu typu A na území okresov Michalovce a Sobrance

     

14.10.2010             

1.     

  5. ročník grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Nadácie Ekopolis „Zelené oázy 2011“  
 

12.10.2010            

1.     

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo a v stredu 6. októbra 2010 spustilo nový portál školského športu. Jeho cieľom je zlepšiť informovanosť verejnosti o organizovaní športových súťaží a pohybových aktivít na školách, ale aj sprehľadniť celý systém školského športu.         

11.10.2010            

1.     

   4th Arts Olympiad (4. Umelecká olympiáda pre deti) - Theme: My Favorite Sport

Súťaž je určená deťom vo veku 8 – 12 rokov. Nominácie vybratých umeleckých diel je potrebné zaslať Slovenskej komisii UNESCO Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v termíne do 31. decembra 2010 (Kontakt: Slovenská komisia pre UNESCO
Ministerstvo zahraničných vecí SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava, Tel: 02/ 5978 - 3614, 3615, Fax: 02/ 5978 – 3659, Email:
unesco@mzv.sk
)  

11.10.2010            

1.     

 

Úspechy slovenských žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach v školskom roku 2009/2010          

11.10.2010            

1.     

 

Vyhlásenie 7. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!           

11.10.2010            

1.     

 

Grantový program na podporu integrácie vo vzdelávaní Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation            

5.10.2010            

1.     

 

Teoretické a praktické úlohy štúdijného kola Chemickej olympiády - kategórie A, B, C a D            

5.10.2010            

1.     

 

PROPOZÍCIE 10. ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2010/2011 v SR         

5.10.2010            

1.     

 

Informačno - konzultačný seminár "Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl, plnenie školských vzdelávacích programov"        

5.10.2010            

1.     

 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 317/2010 Z. z. – Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím      

5.10.2010            

1.     

 

Propozície 18. ročníka súťaže Šaliansky Maťko - súťaž v prednese slovenskej povesti       

30.9.2010            

1.     

 

Akreditované programy pre pedagógov  

Odborná konferencia ŠKOLA 2010/2011  

Pracovný zošit pre deti  

30.9.2010            

1.     

 

Informačný list HVEZDÁRNE MICHALOVCE na mesiac október 2010      

30.9.2010            

1.     

 

6. ročník krajského matičného festivalu "Dobšinského Košice" v prednese pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky           

23.9.2010            

1.     

 

Pozvánka na odborno-pedagogickú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach času“           

23.9.2010            

1.     

 

6. ročník „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 25. októbra 2010           

20.9.2010            

1.     

 

Pozvánka na konferenciu „ÚSPEŠNÉ METÓDY VO VZDELÁVANÍ  RÓMSKYCH ŽIAKOV“           

20.9.2010            

1.     

 LOGICO PICCOLO - didaktická pomôcka pre základné školy        

20.9.2010            

1.     

 Špeciálna základná škola Malý Slivník 28 vyhlasuje pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl, detských domovov a stredných škôl  výtvarnú a  literárnu súťaž pre deti a mládež  – Integrácia očami detí 2010   

20.9.2010            

1.     

Ponuka  súťaží pre žiakov a zaujímavé informácie pre učiteľov na školský rok 2010/2011 - P- MAT  

20.9.2010            

1.     

20.9.2010            

1.     

      7. ročník grantového programu PrieStory s finančným príspevkom 5 500€  na obnovu verejných priestranstiev zničených tohtoročnými povodňami  

 

Propozície  

Prihláška   

16.9.2010            

1.     

  Ponuka odborných seminárov RVC Košice:

Záškoláctvo a jeho postihovanie 

Administratíva v práci riaditeľa, Sťažnosti v škole a ich riešenie  

16.9.2010            

1.     

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 366/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z.  

14.9.2010            

1.     

  Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2010/2011  

14.9.2010            

1.     

  4. ročník celoslovenskej kampane ČERVENÉ STUŽKY vyvrcholí 1. decembra na Svetový deň boja proti AIDS. Kampaň je odporúčaná školám a školským zariadeniam aj prostredníctvom  Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2010/2011        

14.9.2010            

1.     

  3. ročník súťaže Tvarovanie keramiky a slova      

 

-          Propozície  

-          Prihláška  

 

14.9.2010            

1.     

  2. ročník  krajského matičného festivalu v prednese Hronského rozprávok  pre  žiakov ZŠ „HRONSKÉHO   MATIČNÝ  JASOV“     

14.9.2010            

1.     

  Ponuka vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania Katolíckej univerzity v Ružomberku na šk. rok 2010/2011 s možnosťou realizácie v okrese Michalovce     

-          Základné charakteristiky  jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania  

-          Prihláška na kontinuálne vzdelávanie  

-          Súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov  

 

14.9.2010            

1.     

  Pozvánka pre učiteľov a trénerov gymnastiky    

8.9.2010            

1.     

  Celoslovenská kampaň na podporu knižníc a čítania "Do knižnice"  

8.9.2010            

1.     

  2. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy  

8.9.2010            

1.     

1.9.2010            

1.     

  Programové vyhlásenie vlády pre oblasť školstva, vedy, mládeže a športu  

1.9.2010             

1.     

1.9.2010             

1.     

  Ponuka odborného školenia pre riaditeľov škôl  

1.9.2010             

1.     

  Nariadenie vlády SR č. 348/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v MŠ,  pre žiakov na ZŠ a pre žiakov na SŠ v znení NV SR č. 342/2009 Z. z.    

1.9.2010             

1.     

  Cena Slovak Telekom - súťaž určená pre pedagógov MŠ, ZŠ, SŠ a ŠŠ    

 

1.9.2010             

1.     

  Osobný spis dieťaťa v materskej škole    

 

28.7.2010             

1.     

  Ponuka úrazového poistenia  pre deti v MŠ a ZŠ     

 

28.7.2010             

1.     

  Príplatok za zmennosť učiteľov materských škôl     

 

28.7.2010             Štatistika pre školský rok 2010/2011

1.     

  Harmonogram spracovania štatistických výkazov za šk. rok 2010/2011    

 

Upozornenie na zmeny v súvislosti so spracovávaním štatistických výkazov v školskom roku 2010/2011    

 

22.7.2010               

1.        Vzdelávanie učiteľov ZŠ v cudzích jazykoch je pozastavené  

22.7.2010             

1.     

  Olympijské aktuality č. 13/2010  

 

22.7.2010               

1.        Zoznam oblastí pre školský rok 2010/2011, na základe ktorého bude Ministerstvo školstva SR prideľovať finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v súlade s § 4b, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov      

22.7.2010               

1.      Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. júna 2010  

P í s o m n ý z á z n a m  o hodnotení pedagogického/odborného zamestnanca    

8.7.2010               

1.     

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV    

8.7.2010               

1.     

Vzdelávanie pracovníkov školského stravovania v oblasti dietného systému   

8.7.2010               

1.     

Informácia – EUROINKUBÁTOR  

8.7.2010               

1.     

    1.      Zaregistrujte sa do súťaže eLearning Awards 2010 a vyhrajte ceny pre svoju školu!  

7.7.2010               Malá školská športová olympiáda v ZŠ Pozdišovce

1.     

    Malá školská športová olympiáda má v ZŠ Pozdišovce už svoju každoročnú tradíciu. Pri slávnostnom otvorení nechýbal olympijský oheň, sľuby športovcov a rozhodcov. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – 1. -2. ročník a 3. – 4. ročník. V každej disciplíne si merali sily v troch súťažných disciplínach.

 

...viac

4.7.2010               

1.     

    Ponuka dopoludňajších divadelných predstavení Štátneho divadla v Košiciach pre MŠ, ZŠ a SŠ v školskom   roku 2010/2011  

4.7.2010               

1.     

    Organizácia školského roka 2010/2011  

4.7.2010             

1.     

     Mediálno-prezentačná agentúra Communication House, s.r.o. Košice vyhlasuje 2. ročník projektu Objavme doma divy sveta a dajme o nich vedieť.  Cieľom projektu je ZÁŽITKOVOU FORMOU  objaviť  niektorú zo siedmich pamiatok na Slovensku, zapísaných do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Tento rok sme projekt rozšírili aj o novinky nehmotne dedičstvo - fujaru a jej hudbu. Projekt ma tri základné podmienky – návštevu pamiatky/priamy kontakt s fujarou, vytvorenie aktivít s ňou spojených a jeho propagáciu. Uzávierka výzvy je 20. septembra 2010. Osem najlepších projektov získa grant vo výške 350 Eur a tiež našu mediálno-prezentačnú podporu.

 

Formulár žiadosť o podporu  

Príloha 1  

Príloha 2  

4.7.2010             

1.     

    

O P A T R E N I E Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima.  

 

4.7.2010             Základná škola Laškovce

1.     

     Dňa 11. 6. 2010 sa v priestoroch areálu ZŠ Laškovce organizoval 4. ročník futbalového turnaja žiakov málotriednych základných škôl o pohár starostu obce Laškovce . Účasť a celkové umiestnenie jednotlivých zúčastnených základných škôl:

1.  ZŠ Vrbnica

2.  ZŠ Laškovce

3.  ZŠ s MŠ Žbince

4.  ZŠ Šamudovce

4.7.2010             

1.     

     Program športových súťaží pre MŠ, ZŠ a SŠ na školský rok 2010/2011   

 

4.7.2010             

1.     

     Pedagógovia sa stále môžu hlásiť do jazykového vzdelávania  

 

4.7.2010             

1.     

     Príkaz ministra č. 15/2010-I o zmene názvu Ministerstva školstva Slovenskej republiky  - od 1. júla 2010 „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“

 

4.7.2010             IV. ročník športového dňa pre zamestnancov „Športom k zdraviu“

1.     

     Po úspešnom realizovaní predchádzajúcich ročníkov a pretrvávajúcom záujme zainteresovaných o športové podujatia  SOcÚ Trhovište  aj v tomto  roku pripravil pre dospelých športovo-rekreačnú aktivitu pod tradičným výpovedným názvom „Športom k zdraviu“. Spoluorganizátorom IV. ročníka, ktorý sa konal dňa 18. 6. 2010,   bola tento rok  Obec Trhovište a ZŠ s MŠ Trhovište.

....viac

4.7.2010             Pyžamová svetelná party v MŠ v Moravanoch

1.     

     Záver školského roka patril v Materskej škole v Moravanoch, tým najodvážnejším deťom, pretože sa rozhodli dokázať svojím rodičom, že sú smelí, a tak ostali nocovať vo svojich dôverne známych postieľkach – samozrejme s p. učiteľkami. Navštíviť ich prišiel ujo Pallesitza, ktorý si spolu s deťmi zahral rozprávku o Snehulienke a siedmych trpaslíkoch. Ani maličké kvapky dažďa neodradili smelých školákov  od príjemnej večernej prechádzky dedinou.

 

... viac

4.7.2010             REKONŠTRUKCIA ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 

1.     

 V mesiaci apríl 2010 sa začalo s rekonštrukciou budov základnej školy Rakovec nad Ondavou.  Výmenu okien za plastové má na starosti firma Martin okná a zateplenie budov a úpravu fasád realizuje firma ESBE.

 

... viac

4.7.2010             DEŇ DETÍ v ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou

1.     

 ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou organizovala dňa  3. júna 2010  oslavy Dňa detí skutočne netradične. Od 9:45 do 12:30 sa v areáli ZŠ konala  MEDZINÁRODNÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA   v duchu OFDMS za účasti žiakov i z družobných škôl Bystřice – ČR a Konczyce Wielkie – PR. V poobedňajších hodinách čakalo pre žiakov zábavné popoludnie spojené s cvičením ZUMBA a veľká DISKOTÉKA.

... viac

4.7.2010             X. školská športová olympiáda v ZŠ s MŠ Bracovce

1.     

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa v ZŠ s MŠ Bracovce konala  už X. Školská športová olympiáda.  Celkovo sa podujatia zúčastnilo 391 žiakov. Súťažilo sa v atletických športoch – šprint, hod loptičkou, štafetový beh, malý futbal, prekážkový beh, ale aj v netradičných športových disciplínach – beh hore schodmi, preskoky cez švihadlo, hod na basketbalový kôš.

....viac

4.7.2010             Športom sme oslávili MDD

1.     

  Aj napriek zapršanému počasiu patril  Medzinárodný deň detí   v obci Markovce DEŤOM.  V kultúrnom dome sa pre žiakov ZŠ a detí MŠ zorganizovala Veľká športová olympiáda. Pedagogickí zamestnanci si pre deti pripravili  zaujímavé  športové disciplíny a celý rad prekvapení.  V úvode sa deťom prihovorila pani starostka Bc. Valéria Eľková,   pani riaditeľka ZŠ Mgr. Eva Vaľovská a pani riaditeľka MŠ Alena Faťolová.  

29.6.2010              

1.     

 

1.      Obec Laškovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Laškovce    

20.6.2010             

1.  

   Nariadenie vlády SR č. 276/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov        

20.6.2010             

1.     

   Vyhlásenie podmienok k poskytovaniu dotácií na financovanie výchovy a vzdelávania v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách a v oblasti praktického výcviku žiakov ZŠ na detských dopravných ihriskách v roku 2010       

20.6.2010             

1.     

   Obsah vzdelávania pre 2., 3., 4. a 6. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím        

20.6.2010             

1.     

   Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici pripravuje programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov      

14.6.2010             

1.     

   V rámci OFDMS sa dňa 3. Júna 2010 v priestoroch telocvične  ZŠ s MŠ  Bracovce uskutočnilo zaujímavé podujatie – beseda so slovenským futbalovým reprezentantom a miestnym rodákom Igorom Žofčákom. Dvadsaťsedemročný stredopoliar úradujúceho českého majstra Sparty Praha bol terčom zvedavých otázok a napokon aj „obeťou“ nevšedného záujmu prítomných detí. Musel im rozdávať nielen autogramy na tričká, do pamätníčkov, ale na veľké naliehanie aj predviesť svoje umenie s futbalovou loptou.         

14.6.2010             

1.     

 

 

  Pozvánka na CESTU ROZPRÁVKOV  v areáli Zemplínskeho múzea v Michalovciach     

7.6.2010             

1.     

 

 

  Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 2010 č. 13134/2010-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2010    

7.6.2010             

1.     

 

 

 

1.       Vyhlásenie súťaže vo výtvarnej tvorbe pre žiakov ZŠ a žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom „EKOPOSTER“    

7.6.2010             

1.     

 

 

 

Povinnosti uvádzajúceho pedagogického zamestnanca (RAABE)  

7.6.2010             

1.     

 

 

 

Súťaž o najlepší názov nového pracovného zošita pre materské školy  

4.6.2010             

1.     

 

 

  Súťaž v literárnej tvorbe žiakov 1. stupňa ZŠ " Voda pre život - život pre vodu "

         Organizačný poriadok súťaže      

4.6.2010             

1.     

 

1.      Literárno-výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ  " Svätoplukovo kráľovstvo ožíva"  

       Organizačný poriadok súťaže        

31.5.2010             

1.     

 

1.      IV. ročník      ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  žiakov                základných škôl v  územnej pôsobnosti SOcÚ so sídlom v Trhovišti

31.5.2010             

1.     

 

1.      IV. ročník   ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY hviezdičiek – detí materských škôl

31.5.2010             

     Usmernenie MŠ SR k aplikácii § 32b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v praxi (tzv. „vyrovnanie platu“).   

31.5.2010             

     Pozvánka na  odborno-vedeckú konferenciu „Trvalo udržateľný rozvoj očami deti predškolského veku“     

31.5.2010             

     Smernica č. 11/2010-R z 24. mája 2010 k umiestneniu vyobrazenia štátneho znaku Slovenskej republiky, štátnej zástavy Slovenskej republiky, textu štátnej hymny Slovenskej republiky a textu preambuly Ústavy Slovenskej republiky v priestoroch škôl so štátnym vzdelávacím programom    

Rozmiestnenie štátnych symbolov:

 

Štátny znak vľavo z čelného pohľadu  

Štátny znak v strede nad tabuľou  

Spoločný panel neorámovaný  

Spoločný panel s trikolórou  

Spoločný panel s modrou linkou  

23.5.2010             

1.     

 

1.      Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Horovce    

23.5.2010             

1.     

 

1.       List KŠ OFDMS Košického kraja k spracovaniu správy o konaní  OFDMS 2010 v škole a školskom zariadení  

Formulár správy o konaní Olympijských festivalov deti a mládeže Slovenská 2010   

13.5.2010              Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl  ako súčasť  reformy  vzdelávania

1.     

  „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“  je národný projekt Ministerstva školstva SR v rámci  Operačného programu vzdelávanie. Odbornou garantkou projektu je PhDr. Viera Hajdúková, PhD. Projektovou manažérkou projektu je Mgr. Beata Šlahorová.    

12.5.2010              

Rámcový obsah vzdelávania pre 2.-6. ročník špeciálnej ZŠ variant A, B a C, ako
 súčasť Vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED I

12.5.2010              Pozvánka

1.     

   Dňa 29. mája 2010 na Obchodnej ulici v Michalovciach  od 14:00 hod. sa uskutoční Deň s ozbrojenými silami a zbormi SR. Hlavný organizátor Ministerstvo obrany SR.

12.5.2010              Deň matiek- jeden z najkrajších sviatkov – oslavovali v Pozdišovciach

1.     

   Deň matiek, ktorý sa na Slovensku oslavuje vždy v 2. májovú nedeľu, patrí k najkrajším sviatkom. V tomto sviatku sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Deti na celom svete majú príležitosť vzdať úctu svojim mamám kvetom, či iným darčekom. Nádherná slávnosť sa pri tejto príležitosti  konala  aj dňa 10.05.2010 o 17.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Pozdišovciach. Žiaci ZŠ Pozdišovce pod vedením svojich pedagógov vzdali svojim   mamičkám  úctu a vďaku v podobe úžasného  kultúrneho vystúpenia.  V úvode sa k matkám prihovoril starosta obce Ing. Ján Čižmárik a v závere nechýbali silné objatia spojené s odovzdávaním ešte jedného darčeka – darčeka  v podobe nádhernej ruže a ručne vyrobeného nezábudnička SRDIEČKA  - symbol lásky a poďakovania.  

12.5.2010                  Olympiáda hviezdičiek  v Obci Ložín  

1.     

   Dňa 7.5.2010 sa v priestoroch kultúrneho domu Ložín uskutočnila olympiáda hviezdičiek – detí MŠ Ložín, Bánovce nad Ondavou. Deti absolvovali súťaže, ktoré pre ne pripravili tety z hvezdárne Michalovce a súťaže, ktoré pre ne pripravili panie učiteľky. Súťaž sa začala pod olympijskou vlajkou športovými pokrikmi detí. V závere sa deti občerstvili a spoločne zahrali. Športovci dostali za odmenu maľovanky.

 

11.5.2010                   

1.     

   6. ročník regionálnej súťaže detí v interpretácii ľudovej piesne „EJ ZALUŽICKI POĽO ... 

11.5.2010                   

1.     

    Zákon NR SR č. 200/2010 Z. z., ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2010  

11.5.2010                   

1.     

    Písací a kresliaci program pre najmenších   

11.5.2010                   Objednávanie učebníc cudzích jazykov

1.     

   

    na stránke  Edičného portálu MŠ SR je  k dispozícii na stiahnutie objednávací list učebníc cudzích jazykov pre I. stupeň základnej školy (3. a 4. ročník) pre školský rok 2010/2011. Vyplnený objednávací list (vytlačený z Edičného portálu) je potrebné zaslať v termíne do 20. mája 2010 do distribučnej firmy ADREM. 

11.5.2010                   

1.     

   

     Propozície XIII. ročníka výtvarnej tvorby detí materských škôl s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou SVET OKOLO NÁS. 

5.5.2010                   

1.     

   

  

1.       Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci - 4. jún 2010. 

4.5.2010                   

1.     

   

  

1.       POP MŠ SR na školský rok 2010/2011 

4.5.2010                   

1.     

   

        Dňa 29. apríla sa pri príležitosti "Dňa stromov" konala zaujímavá akcia v ZŠ Markovce "ZASAĎ STROM". Žiaci, pedagógovia školy spolu s rodičmi sa rozhodli vysadiť nové stromy v areáli školy, a tým si jednak spríjemnili svoje životné prostredie, ale zároveň vyjadrili svoj postoj, že im nie je ľahostajný osud našej planéty. Veď stromy sú živé bytosti, ktoré žijú s nami, sú neskonale dobrotivé a štedro nám poskytujú plody svojej životnej činnosti.

3.5.2010                   

1.     

   

  

1.       Vyhláška MŠ SR č. 170/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifik. požiadavky pre   jednotlivé kategórie pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov  

3.5.2010                   

1.     

   

  

1.       6. ročník  krajského Matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej mládeže“  

3.5.2010                   

1.     

   

  

1.       Celoslovenská recitačná súťaž v prednese poézie a prózy štúrovcov „Kráľove Šahy“  

3.5.2010                   

1.     

   

  

1.       1. ročník regionálnej prehliadky žiakov 1. stupňa ZŠ v speve „SPIEVAME S VIKTOROM“  

3.5.2010                   

1.     

   

  

1.       IV. ročník športovej olympiády žiakov ZŠ  - olympijský festival SOcÚ  so sídlom v Trhovišti

čítaj viac

3.5.2010                   

1.     

   

  

1.       IV. ročník športovej olympiády  HVIEZDIČIEK – detí MŠ v územnej pôsobnosti ŠÚ so sídlom v Trhovišti     

čítaj viac

3.5.2010                   

1.     

   

   Pracovné stretnutie odborných zamestnancov ŠÚ so sídlom vo Vinnom, vo Veľkých Kapušanoch, v Trebišove, v Sobranciach, v Sečovciach, v Pavlovciach nad Uhom, v Michalovciach, v Kráľovskom Chlmci a v Trhovišti k 3. ročníku  OFDMS    

3.5.2010                   

1.     

   

  

1.       Pracovné stretnutie ŠÚ so sídlom v Trhovišti s riaditeľmi škôl   v jeho územnej pôsobnosti    

21.4.2010                   

1.     

   

3. ročník celoslovenskej literárnej súťaže - HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK 2010    

21.4.2010                   

1.     

   

Centrálny informačný portál školstva    

21.4.2010                   

1.     

   

Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Perceptuálno - motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej   kurikulárnej reformy“   

21.4.2010                   

1.     

   

Propozície 20. Ročníka celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne „Slávik Slovenska 2010“  

21.4.2010                   

1.     

   

Úspešná škola - portál o riadení a manažmente škôl  

21.4.2010                   

1.     

    V piatok, 16. apríla 2010 - na Deň narcisov, ste mali  práve vďaka kvietku narcis pocit, že je všetko okolo Vás krajšie, farebnejšie, pozitívnejšie.

 

Pripnutím si tohto jarného kvetu ste sa pridali k jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierke Ligy proti rakovine, ktorú organizuje už 14-ty rok.

 

Deň narcisov môžete podporiť akýmkoľvek dobrovoľným príspevkom:

• na účet zbierky č. 2629740400/1100

• zaslaním ľubovoľnej SMS v hodnote 1 EUR na číslo 848 v termíne od 6. do 20. apríla 2010 .

21.4.2010                   

1.     

 

Detská dopravná súťaž „NA BICYKLI BEZPEČNE 2010“ – PROPOZÍCIE         

Príloha č.1  

Príloha č.2  

21.4.2010                   

1.     

 

Usmernenie 2/2010  pre Prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie k personálnym výdavkom – interným       

11.4.2010                   

1.     

 

POZVÁNKA -       ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves      Vás srdečne pozýva na WORKSHOP  „Škola tretieho milénia“  

    

11.4.2010                   

1.     

 Prvý detský výchovno-vzdelávací portál pre deti        

11.4.2010                   

1.     

 Pozvánka na 4. medzinárodnú konferenciu „Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“  organizovaná pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR  Jána Mikolaja     

11.4.2010                   

1.     

 POZVÁNKA na  vedecko - odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou  „Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy    

11.4.2010                   

1.     

 LESOOCHRANÁRSKA ŠKOLA 2010

List

leták   

 

11.4.2010                   

1.     

 Projekt „Pancierový vlak Štefánik“    

11.4.2010                   

1.     

 Európska jar 2010    

11.4.2010                   

1.     

     2. ročník regionálnej literárnej a výtvarnej súťaže "Fugová domovina"    

6.4.2010                   Deň učiteľov 2010

1.     

     Vážené kolegyne a kolegovia!

 

    Skloniť sa treba najhlbšie k učiteľom, čo z bytostí vychovali človeka,

lebo ľahšie je počítať príklady, kresliť grafy, vysvetľovať javy,

zostavovať aparatúry, pracovať s počítačom,

recitovať úryvky, prekladať vety, či dávať góly, ako výučbou predmetu vychovávať človeka so srdcom a dušou ľudskou.    

6.4.2010                   

1.     

     Európska značka pre jazyky, Európsky učiteľ jazykov roka - výzva na predloženie inovačných projektov vo výučbe cudzích jazykov  

6.4.2010                   

1.     

     Rozprávkový seriál OVCE.sk ako súčasť projektu Zodpovedne.sk - metodický materiál, zameraný na šírenie osvety o používaní internetu a mobilu, o rizikách virtuálneho  priestoru     

24.3.2010                   

1.     

    

Literárna a výtvarná súťaž "Cesty za poznaním minulosti"  

  

24.3.2010                   

1.     

    

Informácie o testovaní matematickej a čitateľskej gramotnosti  - Testovanie 9-2010  

    Zoznam vybraných základných škôl     

24.3.2010                   

1.     

     Výtvarná súťaž na tému Moderná škola   pre žiakov základných škôl realizujúcich projekty financované z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávania v programovom období 2007-2013    

24.3.2010                   

1.     

     LOGICO PRIMO didaktická pomôcka pre deti   od 3 do 6 rokov   

Objednávka     

22.3.2010                   

1.     

     Výtvarná súťaž, ktorá sa koná v rámci IV. Európskeho festivalu umeleckého školstva      

22.3.2010                   Marec - mesiac knihy

1.     

         Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.

Dnes už úlohu Mateja Hrebendu - šírenie kníh a knižnej kultúry a podporu vzdelávania - plnia knižnice. Hoci sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok, v marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť

Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň. Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Aj kniha prechádza nevyhnutným vývojom od rukopisnej, cez tlačenú speje k svojej elektronickej podobe. Nie je podstatná jej podoba, ale význam, ktorý mala v histórii a má aj v súčasnosti pre spoločnosť aj jednotlivca.

Metodické usmernenie č. 2/2010 k povinnej evidencii školskej knižnice

22.3.2010                   

1.     

     Súťaž mladých spisovateľov – škola Irmak     

22.3.2010                   

1.     

     Dielo tvojich rúk - propozície súťaže     

22.3.2010                   

1.     

     Akreditované programy kontinuálneho vzdelávania    

22.3.2010                   

1.     

     Pozvánka na odborný seminár k Správe o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2008/2009   

22.3.2010                   

1.     

     11. ročník celoslovenskej postupovej súťaže „Hľadáme nového Jozefa Plachého 2010“  

22.3.2010                   Detský čin roka - 11. ročník projektu

1.     

     Viac ako 949 400 detí a detských kolektívov, ktoré sa doteraz zapojili do projektu Detský čin roka, dokázali,
že si želajú, aby bolo dobro súčasťou ich sveta. Vo svojich príbehoch hovoria o svete, v ktorom žijú, ktorý
dennodenne spoznávajú a ktorý im dáva šancu stať sa jeho spolutvorcom.  

15.3.2010                   Nadačný fond Slovak Telekom podporí inovácie vo vzdelávaní

1.     

     Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje desiate grantové kolo, ktoré je zamerané na podporu inovácií vo vzdelávaní. Jeho cieľom je podporiť zavádzanie moderných foriem výučby využívajúcich informačné a komunikačné technológie.   

15.3.2010                   Otvorená grantová schéma pre Šport 2010 Nadácie VÚB

1.     

     Nadácia VÚB v programe pre Šport podporuje rozvoj športových aktivít detí. Zámerom nie je podpora dosahovania špičkových výkonov na vrcholovej úrovni, ale podpora rekreačného športovania a zdravia. Naša podpora sa koncentruje na základné školy a detské družstvá športových klubov, ktoré majú najlepšie podmienky na oslovenie a pritiahnutie detí na športoviská.  

15.3.2010                   Poklady môjho srdca“  Nadácie  VÚB

1.     

     Nadácia V ÚB už štvrtý rok otvára zamestnanecký grantový program Poklady môjho srdca zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Cieľom je podporiť obnovu menších objektov, ktoré sú kultúrnymi, umeleckými a prírodnými pokladmi našej krajiny. Projekty sú predkladané v spolupráci so zamestnancami skupiny VÚB. Nadácia VÚB podporí finančne menej náročné projekty, na realizáciu ktorých postačuje finančná čiastka do 7 000 eur.  

13.3.2010                   

1.      Ministerstvo školstva SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov a učiteľov slovenského jazyka a literatúry v zahraničí na  školský rok 2010/2011     

13.3.2010                   Vesmír očami detí 2010

1.     

Pozvánka na výstavu prác z regionálneho kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí 2010"     

13.3.2010                   

1.     

Premiéry programov súborov Železiar a Železiarik      

13.3.2010                   

1.     

XIV. Medzinárodná umelecká výstava pre deti a mládež, Hyvinkää, Fínsko  

13.3.2010                   Projektovanie v eTWINNINGu  pre začiatočníkov

1.     

         

NSS – Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl  pozýva na školenie „Projektovanie v eTWINNINGu  pre začiatočníkov“   

7.3.2010                   

1.     

          Zoznam predsedov odborných komisií predmetových olympiád v šk.r.2009/2010 v okrese Michalovce   

7.3.2010                   

1.     

          Správa o hospodárení za rok 2009 – Webová aplikácia na vypracovanie výkazu k Súhrnnej správe o hospodárení za rok 2009 bude prístupná

         od 11. 3. 2010 na www.vykazy.sk       

       Príručka k spracovaniu Správy o hospodárení za rok 2009   

7.3.2010                   

1.     

          1. odborná konferencia s medzinárodnou účasťou na tému  „Zdravý životný štýl v kontexte výchovy a vzdelávania na školách“   dňa  21. apríla 2010 v Prešove   

7.3.2010                   

1.     

          Deň otvorených dverí Ministerstva zahraničných vecí SR  

7.3.2010                   MATERSKÁ ŠKOLA A SVET OKOLO

1.     

          Celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou: Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl - MATERSKÁ ŠKOLA A SVET OKOLO a 16. snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu, pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja  

5.3.2010                   ACES - Akadémia stredoeurópskych škôl"

1.     

          Nová výzva pre partnerský projekt škôl „ACES - Akadémia stredoeurópskych škôl" pre žiakov vo veku od 12 - 17 rokov. Témou súťaže pre rok 2010 je: „Nájdi riešenie! Ako si poradiť s konfliktami v školách a vo svojom okolí." Termín na predkladanie návrhov projektov je 30. apríl 2010.  

5.3.2010                   Pridajte sa k európskemu dňu „Vypínaj vypínače“!

1.     

          Vrámci európskej kampane pre školy  Flick the Switch – Vypínaj vypínače  sa v týždni 22.- 26. marca 2010 organizuje celoeurópska akcia pod názvom Flick the Switch Day. Hlavnou myšlienkou kampane je úspora elektrickej energie a tým znižovanie emisií CO2 .

1.3.2010                   

1.     

 

Projekt ZŠ s MŠ Trhovište

„Vzdelanie – kľúč k plnohodnotnému životu“  

28.2.2010                   

1.     

        Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2010 - Operačný program Vzdelávanie   

21.2.2010                   

1.     

        Organizačný poriadok športových súťaží žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v SR   

21.2.2010                   

1.     

        Verejná literárna súťaž pri príležitosti 130. výročia narodenia M. R. Štefánika a Roku M. R. Štefánika 2010  

21.2.2010                   

1.     

        Prihláška žiaka (žiačky) do odborného učilišťa alebo praktickej školy, tlačivo ŠEVT 49 270 0

21.2.2010                   

1.     

        4. ročník celoslovenského kola súťaže v prednese ruskej poézie a prózy - "Ruské slovo" 

21.2.2010                   

1.     

        12. ročník literárnej  súťaže pre občanov EÚ „MÚZA 2010“  

 

14.2.2010                   

1.     

        Overovanie materiálno - spotrebných noriem a receptúr charakteristických pre príslušnú       územnú oblasť - usmernenie   

        -       Metodika jednotného postupu pri používaní materiálno-spotrebných noriem a receptúr   vydaných ministerstvom školstva v školskom stravovaní  

        -       Hodnotiaca tabuľka po overovaní MSN a receptúr  

        -         Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie 

 

14.2.2010                   

1.     

        2. ročník fotografickej súťaže „Svet mojím fotookom“ 

 

14.2.2010                   

1.     

        XXIV. ŠTÚROV ZVOLEN – celoslovenská súťaž v rétorike 

 

14.2.2010                   

1.     

       Propozície XIX. ročníka celoštátnej recitačnej súťaže DILONGOVA TRSTENÁ 

       Prihláška  

       Propozície 

 

14.2.2010                   

1.     

BÁBKULIENKA“ – prehliadka tvorivosti detí a pedagógov  

14.2.2010                   

1.      Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme  deklarované podľa § 54 ods. 2 až 4  a ods. 6 zákona č. 312/2001 Z.z.  o štátnej službe v znení neskorších predpisov :

- do 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca

- do 31. marca kalendárneho roka    

 

14.2.2010                   

1.      Metodicko- pedagogické centrum - ponuka akreditovaných vzdelávacích programov  

 

31.1.2010                   

1.      HARMONOGRAM prijímacieho konania na školský rok 2010/2011 

 

31.1.2010                   

1.      Vrámci programu Európskej komisie „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti“ bol

schválený projekt s názvom „TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“, ktorý predložil v rámci výzvy odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. 
 

31.1.2010                   

EkoFond, n.f. v rámci vzdelávacieho projektu „EkoFond pre školy“ vyhlásil II. ročník súťaže pre druhý stupeň základných škôl na tému „Energia v doprave – ako budeme jazdiť v budúcnosti?“     

31.1.2010                   

2. zásielka k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9-20  

Pokyny pre školských koordinátorov   

Pokyny pre školských administrátorov  

Pokyny pre školských koordinátorov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením   

Pokyny pre školských administrátorov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  

      Protokol o príprave a priebehu certifikačného testovania   

 

31.1.2010                   

Hviezdička - spevácka súťaž v speve moderných pesničiek pre žiakov ZŠ     

31.1.2010                   

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy- rozpočet na rok 2010     

31.1.2010                   

Normatívy pre školy a školské zariadenia na rok 2010     

·         Normatívy pre školy a šk. zariadenia na rok 2010  

·         Normatívne príspevky pre školy a šk. zariadenia na rok 2010  

·         Normatívne určené objemy fin. prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2010  

 

31.1.2010                   

Fotografická súťaž „Euro: Čo pre nás znamená?“    

31.1.2010                   

Pozvánka na prezentáciu knižnično-informačných systémov    

 

31.1.2010                   

Delfín - 1.ročník celoslov. prírodovedného seminára pre žiakov   

 

30.1.2010                   

5. ročník celoslovenskej súťaže v umeleckej tvorbe žiakov základných a stredných škôl „SUPERTRIEDA“   

 

30.1.2010                   

Odbor pre verejné obstarávanie MŠ SR - Oznámenie finančných limitov platných od 1. januára 2010 na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1177/2009  

 

30.1.2010                   

  -Metodický pokyn č. 1/2010-R z 12. januára 2010 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1  

 

-Metodický pokyn č. 2/2010-R z 12. januára 2010 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym ISCED – 1 primárne vzdelávanie  
 

-Metodický pokyn č. 3/2010-R z 12. januára 2010 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1  


 

-Metodický pokyn č. 4/2010-R z 12. januára 2010 na hodnotenie žiakov praktických škôl  

 

-Metodický pokyn č. 5/2010-R z 12. januára 2010 na hodnotenie žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1  

 

 

30.1.2010                   

XII. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov -   PRO SLAVIS 2010 

 

30.1.2010                   

Uznávanie náhrad kvalifikačných skúšok od 1. novembra 2009 

 

30.1.2010                   

7. ročník celoštátnej  literárno-historickej  a výtvarnej súťaže pre deti a mládež „KOMENSKÝ A MY“  pre rok 2010 

 

17.1.2010                   

" Nech sa nám netúlajú" - VI. ročník grantového programu, zameraného na rozvoj          voľnočasových aktivít školopovinných detí    

Žiadosť   

 

17.1.2010                   

Celoslovenská výtvarná súťaž "Vesmír očami detí".    

 

17.1.2010                   

2. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže a prehliadky „SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY 2010“      

Plagát Chlieb náš každodenný  

Slovensko prihláška  

Slovensko propozície  

Slovensko témy  

 

17.1.2010                   

Zákon č. 9/2010 o sťažnostiach    

 

17.1.2010                   

Zápisy prvákov do základných škôl v šk. roku 2010/2011    

 

10.1.2010                   

Zaraďovanie učiteľov materskej školy, vychovávateľov, majstrov odbornej výchovy a učiteľov základnej a strednej školy s úplným stredným vzdelaním do platových tried od 1. 11. 2009   

 

10.1.2010                   

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých    zákonov  

 

10.1.2010                   

NV SR č. 598/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa    ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre   školy a školské zariadenia v znení NV SR č. 29/2009 Z. z. 

 

10.1.2010                   

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2010  

 

10.1.2010                   

Medzinárodná výtvarná súťaž "Mierová výzva z Turecka 2010  

 

 

Aktuality

 

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23