Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Aktuality - rok 2009


29.12.2009                   

Stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2010.  

 

29.12.2009                   

Propozície zimnej Kalokagatie 2010,  súčasťou ktorej  je aj výtvarná a literárna súťaž pod názvom "Kanadský Vancouver - dejisko XXI. zimných olympijských hier "  

 

29.12.2009                   

NV SR č. 578/2009 Z. .z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme   

 

29.12.2009                   

20. ročník celoštátnej speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2010  - objednávka jubilejného spevníka     

27.12.2009                   

Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2010 Operačný program Vzdelávanie    

22.12.2009                   

Odborná konferencia „Moderné vzdelávanie v materskej škole“    

22.12.2009                   Do dverí nám klope čaro Vianoc

 

  

   Každoročne žiaci ZŠsMŠ Rakovec nad Ondavou spoločne s učiteľmi navodzujú atmosféru Vianoc prípravou Vianočnej akadémie spojenej s Vianočnou burzou. Aj túto nedeľu 13.decembra 2009 to nebolo inak. Okrem množstva výrobkov, ktorými sa prezentovalo oddelenie ŠKD pod vedením p.Tomkovej a krúžok Tvorivé dielne s p.Mgr.Čörgoövou, prebehla aj súťaž o najkrajšiu ikebanu. Bolo ich neúrekom, o víťazovi rozhodli rodičia.

 

22.12.2009                   

Informácia o projekte ACES   

22.12.2009                   

Smernica MŠ SR č. 20/2009-R o obsahu skúšky zo štátneho jazyka   

22.12.2009                   Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov 2009

Vzhľadom k súčasnej situácii, ktorá nastala pri zbere štatistických údajov Škol (MŠ SR) 5-99 o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov (preťaženie serverov, nemožnosť prihlásenia sa a zapisovania údajov do aplikácie) je súhlasom Ministerstva školstva predĺžené ukončenie zberu na termín 15.1.2010.   učebníc bude po

6.12.2009                   

Súťaž pre žiakov základných škôl s názvom „Hviezdička“   

6.12.2009                   Druhý ročník regionálne prehliadky „SLÁVIČEK z materskej školy“

 

  

   Príchodom deti do sály za spevu piesne Spievanky, spievanky a doprovodu harmonikára Dr. Staškovej sa otvoril druhý ročník regionálnej prehliadky deti materských škôl v speve ľudových piesní „Sláviček z materskej školy “.  V priestoroch kultúrneho domu obce Vinné sa zišlo 28 nadaných  najmladších speváčikov z 22 materských škôl spoločných obecných úradov Trhovište (ZŠ s MŠ Trhovište,  MŠ Falkušovce, ZŠ s MŠ Rakovec n/O, MŠ Horovce, MŠ Pozdišovce ), Vinné (MŠ Závadka, ZŠ s MŽ Zalužice ZŠ s MŠ Vinné, MŠ Veľké Revištia, MŠ Krásnovce, MŠ Staré),  Pavlovce n/U (MŠ Zemplínska Široká, MŠ Stretava, ZŠ s MŠ Pavlovce n/U, MŠ Lekárovce,  MŠ Vysoká n/U), Sobrance (MŠ Vyšná Rybnica, MŠ Vyšné Remety), Veľké Kapušany (MŠ ul. P.O.Hviezdoslava) a ŠÚ - odboru školstva Michalovce (MŠ ul. Školská, MŠ ul. Fr. Kráľa, MŠ ul. Masarykova), ktorí boli spoluorganizátormi a finančne podporili toto podujatie.

 

6.12.2009                   

Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov 2009

štatistický výkaz škôl (MŠ SR ) 5 - 99  

6.12.2009                   

Chrípka - zintenzívnenie epidemiologických opatrení  

6.12.2009                   

  

XIV. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA 2009/2010      

6.12.2009                   Objednávka učebníc cez edičný portál

Od 1. decembra 2009 bude prebiehať nová registrácia užívateľov, po jej spustení a úspešnom zaregistrovaní Vašej školy budete môcť objednávať učebnice na školský rok 2010/2011 vyplnením elektronickej objednávky na www.edicny-portal.sk. Ukončenie objednávania učebníc bude posunuté na 21. december 2009.    učebníc bude posunuté na 21. december 2009.  

29.11.2009                   

Pracovné stretnutie a ďalšie vzdelávanie vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania  

29.11.2009                   

Smernicu č.19/2009-R, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania       

príloha  

29.11.2009                   

Smernica č. 18/2009-R, ktorou sa vydávajú kritériá na vypracovanie a posudzovanie programu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na účely akreditácie        

29.11.2009                   

Chrípka typu A(H1N1) – Prezentácia pre riaditeľov škôl a školských zariadení o výskyte chrípkových ochorení, príznakoch chrípky a predchádzaniu nákaze      

23.11.2009                   

Tvorba všeobecné záväzného nariadenia obce, prostredníctvom ktorého obce určia výšku dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, materským školám, jazykovým školám a školským zariadeniam so sídlom na území obce vrátane základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - usmernenie MŠ SR starostom obcí a primátorom miest.      

metodické usmernenie ZMOS  

23.11.2009                   

Súťaž EkoFondu na tému „Energia v doprave“ pre žiakov a učiteľov 2. stupňa základných škôl       

23.11.2009                   

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2010       

17.11.2009                   

Se     Seminár k programu celoživotného vzdelávania pre regionálne školstvo (COMENIUS) a odborné vzdelávanie a príprava (LEONARDO DA VINCI) – Výzva na rok 2010

      Návratka  

15.11.2009                   

    Celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadov  od  30.11.2009 do  6.12.2009. Pridajte sa aj Vy! 

15.11.2009                   

    Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2009/2010

-          Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9-2010 (T9-2010)  

-          Usmernenie k elektronickému prihlasovaniu žiakov ZŠ 

15.11.2009                    

6. ročník celoštátnej postupovej súťaže v detskom a umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie -  HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN       

-          Súťažný poriadok  

-          Propozície  

15.11.2009                   

STUPNICE PLATOVÝCH TARÍF pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. novembra  2009 z 30. 10. 2009 č. CD 2009-3720/40104-1:14       

15.11.2009                   

4. ročník celoslovenského fotoprojektu FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ      

15.11.2009                   

18. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“      

15.11.2009                   

Najčastejšie používané skratky a odborná terminológia v správach zo psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení     

9.11.2009                   

Ministerstvo pôdohospodárstva SR pri príležitosti Svetového dňa školského mlieka vyhlasuje súťaž o logo programu „Školské mlieko“    

9.11.2009                   

9. ročník výchovno-vzdelávacieho projektu „Poznávaj vlastnú minulosť, alebo Pátranie po predkoch“    

9.11.2009                   

Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov   

9.11.2009                   

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre Konvergenciu a RkaZ, ktorého garantom je ŠIOV Bratislava      

9.11.2009                   

Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov     

9.11.2009                   

III. ročník celoslovenskej kampane "Červené stužky"  

plagát kampane Červené stužky   

9.11.2009                   

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - upravený rozpočet na rok 2009     

9.11.2009                   

Upravené normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia na rok 2009 vrátane garantovaného minima   (verzia z 3. 11. 2009)     

9.11.2009                   

Vyhláška MŠ SR č.437/2009 Z. .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov     

8.11.2009                   

Nariadenie  vlády SR č.423/2009 Z. .z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov     

8.11.2009                   

Nariadenie  vlády SR č.422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov     

8.11.2009                   

Prezentácia z tlačovej konferencie   MŠ  SR z 27. 10. 2009- Pedagogickí a odborní zamestnanci, ich vzdelávanie a odmeňovanie     

8.11.2009                   

Vzory platových dekrétov – oznámenie o výške a zložení funkčného platu od 1. 11. 2009     

8.11.2009                   

Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried  v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa     

8.11.2009                   

Časopis SVET UMENIA a GALÉRIA UMELECKÝCH PRÁC MLADÝCH ĽUDÍ V CELJE vyhlasujú jubilejnú 15. medzinárodnú súťaž detských umeleckých prác      

1.11.2009                   

„Týždeň vedy a techniky na Slovensku“ -  termín 2. – 6. novembra 2009      

26.10.2009                   

Občasník  DOBRÁ ŠKOLA -  určený najmä učiteľom základných a stredných škôl     

26.10.2009                   

Celoslovenská súťaž pre žiakov základných a stredných škôl – EXPERT    

26.10.2009                   

Vedomostná súťaž pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl -  VŠEVEDKO    

26.10.2009                   

Komplexný elektronický vzdelávací systém pokrývajúci hlavné  predmety,  ktoré  sa  podľa  osnov  vyučujú  na  základných a stredných školách– PLANÉTA VEDOMOSTI    

26.10.2009                   

57. ročník medzinárodného projektu/súťaže v šk. roku 2009/2010 – EURÓPA V ŠKOLE    

26.10.2009                   

2. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – obvodné kolo 

v kategórii C sa uskutoční dňa 4. novembra 2009. Vyplnené prihlášky postupujúcich žiakov zo školských kôl je potrebné zaslať poštou na predpísanom formulári organizátorovi obvodného (okresného) kola súťaže- Okres Michalovce – ZŠ J. Švermu 6, Michalovce.    

26.10.2009                   

„ABY DETI NEZOMIERALI“ – kampaň Detského fondu SR     

26.10.2009                   

Kultúrne poukazy 2010    

26.10.2009                   

5. ročník  krajského Matičného festivalu – Divadelné Košice Jula Zborovjana   

25.10.2009                   

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje ŠKOLY V PRÍRODE v  strediskách environmentálnej výchovy    

25.10.2009                   

10. ročník projektu "Detský čin roka 2009" - Zapojte sa do detskej poroty a podporte dobro! Hlasujte do 30. novembra 2009!   

25.10.2009                   

Výchova žiakov k vlastenectvu - námety a návrhy pre jednotlivé predmety   

Príloha 1  

Príloha 2  

18.10.2009                   

 

  

   17. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti   

"Šaliansky Maťko"   

 

18.10.2009                   

Pedagogické rozhľady - odborno-metodický časopis pre školy a šk. zariadenia  

18.10.2009                   

O r g a n i z a č n ý   p o r i a d o k súťaže v umeleckej tvorbe žiakov základných a stredných škôl „SUPERTRIEDA“   

Organizačný poriadok súťaže  

18.10.2009                   

PROPOZÍCIE výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ v školskom roku 2009-10. 

18.10.2009                   

PROPOZÍCIE deviateho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2009/2010 v Slovenskej republike  

7.10.2009                   Celoslovenské vyhodnotenie OFDMS Slovensko za rok 2009

 

  

   Dňa 16. Septembra 2009 sa v priestoroch City hotela Bratislava uskutočnilo slávnostne vyhodnotenie II. ročníka Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska. Druhý ročník festivalov z iniciatívy Slovenského olympijského výboru spoločne vyhlásili Ministerstvo školstva SR (na slávnosti ho zastupoval generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport Pavol Macko),

 

6.10.2009                    SMERUJEME K NULOVÉMU ODPADU

– chránime a poznávame naše dreviny"

II. ročník projektu SOcÚ - ŠÚ so sídlom v Trhovišti a 12 MŠ v jeho územnej pôsobnosti

    Napriek bohatým a zmysluplným aktivitám v oblasti environmentálnej výchovy, ktoré realizujú školy na miestnej úrovni, sme pociťovali absenciu vzájomného prepojenia materských škôl, potrebu výmeny skúsenosti a zmonitorovanie, či porovnávanie dosiahnutých výsledkov v tejto oblasti.   

5.10.2009                   Rekonštrukcia Materskej  školy   Falkušovce

 

  

1Materská škola vo Falkušovciach je zariadenie s heterogénnou triedou, s celodennou aj poldennou výchovno-vzdelávacou činnosťou.

Nachádza sa v budove spolu s obecným úradom. Súčasťou školy je aj školský dvor, ktorý v rozhovore so zriaďovateľom sa viditeľne zväčšil a postupne  sa doplní telovýchovným detským náradím.

 

29.9.2009                 

 

5.ročník súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2009    

29.9.2009                 

 

Regionálny informačný a diskusný seminár k Európskemu roku tvorivosti a inovácií 2009   

Program seminára  

Registračný formulár  

O tvorivosti a inováciách v regiónoch Slovenska  

28.9.2009                 

 

Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov  pre diétne stravovanie s účinnosťou od 1. 1. 2010   

28.9.2009                 

 

Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. 1. 2010   

28.9.2009                 

 

Terminovník  predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2009/2010"   

28.9.2009                 

 

Vyhlásenie celoslovenskej  umeleckej súťaže "Tvarovanie keramiky, slova a hudby"  na tému "Podoby zimy"   

20.9.2009                 

 

Rozhodnutie o priatie dieťaťa do školskeho klubu detí pri ZŠ    

20.9.2009                 

 

Pozvánka na slávnostné otvorenie náučného chodníka "Stromolístkov náučný chodníček" v obci Bánovce nad Ondavou   

20.9.2009                 

 

Pozvánka na 5. ročník matičnej súťaže Dobšinského Košice v prednese pôvodnej slovenskej a inonárodnej ľudovej a autorskej rozprávky v prozaickej podobe  

20.9.2009                 

 

Pozvánka na odborný seminár Grafomotorika a ergonómia písania, ktorý organizujeme MPC, r. p.  Prešov  v spolupráci so spoločnosťou STABILO International GmbH

15.9.2009                 

 

Metodické usmernenie 16/2009-R, ktorým sa mení a dopĺňa metodické usmernenie č. 12/2008 zo 6. októbra 2008 k realizácii nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z.   príloha č.1  

15.9.2009                 

 

Metodické usmernenie 15/2009-R na realizáciu nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách 

15.9.2009                 

 

Metodický pokyn č. 12/2009-R, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti    

15.9.2009                 

 

Smernica č. 13/2009-R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl    

15.9.2009

  Aktuálny zoznam skratiek predmetov a krúžkov ZŠ a SŠ.   

6.9.2009

  Zoznam vybraných učiteľov z celej SR okrem BK  do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ.  

4.9.2009

  Edičný plán učebníc na rok 2009  

4.9.2009

  Bezlepková diéta  

4.9.2009

  Diétne receptúry - pomôcka pre vedúce zar. školského stravovania  

4.9.2009

  Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách  

4.9.2009

  Administrácia vzdelávacích poukazov  

4.9.2009

  Česko - slovenský projekt k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc "Záložka do knihy spojuje školy"  

1.9.2009

 

 Vážení pedagógovia, zamestnanci škôl a školských zariadení, milé deti, milí žiaci,

v novom školskom roku 2009/2010 Vám želáme veľa elánu, odvahy a tvorivých síl.

Veríme, že práve tento rok bude pre Vás úspešný a naplní vaše očakávania.

 

Kolektív zamestnancov SOcÚ

31.8.2009

 Didaktická pomôcka pre materské školy - LOGICO PRIMO  

LOGICO PRIMO - katalóg 2009   

Objednávka PRIMO  

31.8.2009

 Obec Tušická Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Tušická Nová Ves   

31.8.2009

 

Nariadenie vlády SR č. 341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v MŠ a pre žiakov v ZŠ .   

31.8.2009

 

Nariadenie vlády SR č. 342/2009, ktorým sa dopĺňa NV č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mlieč. výrobkov pre deti v MŠ, pre žiakov ZŠ a SŠ  

24.8.2009

 

Informácia o vybraných  rozvojových projektoch "Elektronizácia a revitalizácia   školských knižníc 2009" 

24.8.2009

 

Národná stratégia Slovenskej republiky pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách - "Školské ovocie"  

24.8.2009

 

Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania  

24.8.2009

PONUKA ODBORNÉHO SEMINÁRA  pod názvom  "Odmeňovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v nadväznosti na prijatie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ k zákonu č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22. 9. 2009  v aule Maxima Technickej univerzity, Letná 9 Košice

Lektor: Ing. Jarmila Belešová, riaditeľka personálneho odboru MŠ SR, spoluautorka právnych predpisov.
Vložné: 20,- EUR. V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné, lektorské, technické zabezpečenie seminára a občerstvenie.

Kontakt: Mgr. Henrieta Hlaváčová
Tel.: 055/7245 678, 0903/569 491
e-mail: acadistr@stonline.sk

 

24.8.2009

 

Medzinárodná vedecko - odborná konferencia Od detskej opatrovne k materskej škole, ktorá sa uskutoční 4. novembra 2009 v Banskej Bystrici
Pozvánka

Prihlasovanie je možné elektronickou formou prostredníctvom webovej stránky www.spv-zv.sk 

4.8.2009

 

Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3.8.2009

 

Vyhláška MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008   Z. z. o materskej škole   

3.8.2009

 

Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o šk. klube detí, ŠSZČ, CVČ, šk. hospodárstve  a strediska odbornej praxe  

13.7.2009

 

IV. ročník súťaže  pre pedagógov  Slovak Telekom 2009  

Prezentácia  

13.7.2009

 

Smernica MŠ SR  č. 9 z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Príloha č.1  

13.7.2009

 

Rozvojový projekt Zdravie v školách 2009 - Vyhlásenie výsledkov za rok 2009   

13.7.2009

 

Výber projektov, ktorým boli v roku 2009 pridelené účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov v rámci výzvy „Otvorená škola 2009"  

1.7.2009

 

Opakované výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Horovce.  

30.6.2009

 

Projekt Otvorená škola - oblasť športu pre rok 2009 -  schválené dotácie   

30.6.2009

 

Zoznam vybraných projektov na pridelenie finančných prostriedkov v rámci výzvy "Jazykové laboratória 2009"  

30.6.2009

 

Vzdelávací projekt pre deti "BUBO"  

24.6.2009

 

Pozvánka na III. celoslovenskú konferenciu koordinátorov prevencie škôl a ŠZ v SR   

Záväzná prihláška   

Abstrakt príspevku   

24.6.2009

 

Informácia o opatreniach prijatých v SR vzhľadom na vyhlásenie  Pandemickej fázy č. 6 Svetovou zdravotníckou organizáciou  

23.6.2009

 

Zoznam vybraných projektov na pridelenie finančných prostriedkov v programe ENVIROPROJEKT 2009   

18.6.2009

 

Pomôcka pre riaditeľov a vedúcich  zariadení školského stravovania - Diétne receptúry  

Finančné pásma - diétny systém   

17.6.2009

 

DÚHOVÝ KOLOTOČ - 3. ročník projektu výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku    

12.6.2009

 

Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na ZŠ , na SŠ, na ZUŠ, na praktických školách, na OU a na JŠ.    

12.6.2009

 

Vyhláška MŠ SR č.230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení    

10.6.2009

 

Tvorba výchovných programov v školských zariadeniach  (ukážka) - materiál ŠPU   

9.6.2009

 

Smernica č. 6/2009-R z 22. apríla 2009 o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl  

3.6.2009

 

Zoznam vybraných žiadateľov a realizátorov v rámci programu  „Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009““

3.6.2009

 

Zoznam vybraných žiadateľov a realizátorov v rámci programu  „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009

3.6.2009                   III. ročník športového podujatia „Športom k zdraviu“

 

  

127. mája 2009 sa na pôde ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves konal  III. ročník športového podujatia SOcÚ so sídlom v Trhovišti pod názvom „Športom k zdraviu“.  V súlade s požiadavkami súčasného obdobia plného stresu a každodenného zhonu a s koncepčným plánom Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti,  ktorých hlavnou ideou je najmä sprostredkovanie pohybu a upevňovanie zdravia, Školský úrad   v spolupráci s obcou Tušická Nová Ves a Tušice a ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves pripravili športový deň pre zamestnancov škôl, školských zariadení a obecných úradov v jeho územnej pôsobnosti.

 

2.6.2009                   Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa matiek  v ZŠ s MŠ Malčice

 

  

13.mája 2009 žiaci ZŠ s MŠ Malčice spoločne so svojimi vyučujúcimi uvili pre svoje mamky, babky i tety k ich sviatku – ku Dňu matiek, pestrú kyticu z piesní, básní či tanca. Urobili tak z lásky, z lásky k tým, ktoré milujú najviac na svete, s ktorými sa môžu podeliť s radosťami či starosťami.

 

2.6.2009

 

Informácie k vydávaniu osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania v šk. roku 2008/2009  

1.6.2009                   Olympijské festivaly deti a mládeže SLOVENSKO  v roku 2009

 

 

  Metodický materiál  

  Príručka OFDMS  

1.6.2009

 

Deň detí - pozdravný list SOcÚ- ŠÚ so sídlom v Trhovišti.  

28.5.2009

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania      

28.5.2009                               Deň matiek v MŠ Falkušovce

 

         21. mája 2009 pripravila Materská škola Falkušovce  pri príležitosti Dňa matiek prekvapenie – prekrásny kultúrny program venovaný mamičkám.

Veršíky, ktoré ich ratolesti recitovali lahodili každému srdiečku. Úsmev na tvárach vyvolali vírivé tance a pesničky sprevádzané spontánnym potleskom. Nakoniec bol mamičkám odovzdaný darček s neodmysliteľnou pusinkou.

   

28.5.2009

 

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 172/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov a zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov     

28.5.2009

 

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 172/2009 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2009    

28.5.2009

 

XII. ročník výtvarnej tvorby detí materských škôl  - "Svet okolo nás"    

15.5.2009               Školský úrad oslavoval jeden z najkrajších sviatkov roka –                                                                    Deň MATIEK

     Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. I keď tento sviatok u nás dlhú históriu nemá, každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si na tú svoju matku spomenul.

   

14.5.2009

 

Obec Ložín vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie funkcie riaditeľa Materskej školy v Ložíne    

12.5.2009

 

Obec Bánovce nad Ondavou vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie funkcie riaditeľa Zariadenia školského stravovania Bánovce nad Ondavou    

11.5.2009          Informácia o postupe na zamedzenie šíreniu chrípky   

 

Riaditelia škôl a školských zariadení:
a) informujú o postupe na zamedzenie šíreniu chrípky deti a žiakov a pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
b) zabezpečia zverejnenie informácie prostredníctvom kópie letáku na verejne prístupnom mieste v škole a školskom zariadení.  

11.5.2009

 

Zmeny v spôsobe vydávania vysvedčení     

Metodický pokyn MŠ SR č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej školy - s účinnosťou od 1. 5. 2009  

11.5.2009               III. ročník   ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY materských škôl

     Dňa 5. 5. 2009 sa v priestoroch MŠ Moravany konal III. ročník športovej olympiády detí materských škôl  v územnej pôsobnosti Spoločného obecného úradu (SOcÚ) – Školského úradu so sídlom v Trhovišti.

   

7.5.2009

 

Obec Rakovec nad Ondavou vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Rakovec nad Ondavou    

7.5.2009                            Celoslovenský seminár ZSŠS

 

     V dňoch  1. – 3. apríla 2009 sa v Bratislava konal celoslovenský seminár Združenia samosprávnych škôl  SLOVENSKA, ktorého sa zúčastnili aj riaditelia škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ – ŠÚ so sídlom v Trhovišti.

   

7.5.2009

 

IV. ročník súťaže o najlepší enviroprojekt organizovaný školou PROENVIRO 2008/2009        

6.5.2009

 

Olympijské festivaly detí a mládeže SLOVENSKA -metodický materiál         

6.5.2009

 

XI. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov "PRO SLAVIS 2009"         

4.5.2009 

III. ročník      ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  žiakov                základnýchškôl v územnej pôsobnosti SOcÚ so sídlom v Trhovišti

     Dňa 30. 4. 2009 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Bracovce konal III. ročník športovej olympiády žiakov základných škôl  v územnej pôsobnosti Spoločného obecného úradu (SOcÚ) – Školského úradu so sídlom v Trhovišti (ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves, ZŠ Horovce, ZŠ s MŠ Trhovište, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou, ZŠ s MŠ Bracovce, ZŠ Pozdišovce, ZŠ Laškovce, ZŠ Markovce, ZŠ s MŠ Malčice).

   

3.5.2009

 

Pedagogicko - organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2009/2010         

24.4.2009

 

Detská dopravná súťaž " Na bicykli bezpečne" - propozície, výtvarná súťaž "Deti v doprave"       

22.4.2009

 

Informácie o testovaní matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov 9. ročníkov vybraných základných škôl v školskom roku 2008/2009       

22.4.2009

 

Aktuálne výzvy agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy       

21.4.2009

 

Projekt Ďalšieho vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika  - pokyny k prihláške       

20.4.2009

Deň narcisov 2009

   

   V piatok - 17. apríla 2009 sa uskutočnil v poradí už 13. ročník verejnej finančnej zbierky – Deň narcisov, ktorého headline výstižne hovorí o poslaní narcisu v tento deň:

Som len obyčajný kvet, ... ale jediný deň v roku mám obrovskú silu!

Počas tohto dňa si ľudia pripínajú narcis ako symbol nádeje, spolupatričnosti a pomoci všetkým, ktorí bojujú s rakovinou. Prostredníctvom rozdávaných edukačných a informačných materiálov Liga proti rakovine upozorňuje zdravú populáciu na potrebu prevencie, včasnej diagnostiky a vyvarovania sa rizikovým faktorom (obezite, fajčeniu, nedostatku pohybu, zlej životospráve), ktoré môžu mať vplyv na vznik rôznych druhov nádorových ochorení.

 

                                                

16.4.2009

 

Školská cena Mier a spolupráca 2009     

16.4.2009

 

Detský čin roka 2009     

16.4.2009

 

Súťažný projekt NENÁPADNÍ HRDINOVIA  v zápase s komunizmom    

16.4.2009

 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2009   

16.4.2009

 

Národný štandard finančnej gramotnosti  verzia 1.0  

16.4.2009

 

5. ročník krajského Matičného festivalu "Ľudová pieseň košickej mládeže"  

16.4.2009

 

Organizácia školského roku 2009-2010   

15.4.2009

 

Obec Falkušovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy vo Falkušovciach   

8.4.2009

 

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje šieste grantové  kolo zamerané na podporu inovácií vo vzdelávaní  

2.4.2009

 

Jednodňové vzdelávanie učiteliek materských škôl ku tvorbe školského vzdelávacieho programu

   

1. - 2. apríla 2009  sa uskutočnilo na Stredisku služieb škole v Michalovciach v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom   jednodňové  vzdelávanie učiteliek materských škôl k tvorbe školského vzdelávacieho programu s cieľom   poskytnúť všetkým pedagogickým zamestnancom materských škôl informácie  o tvorbe školského vzdelávacieho programu pre materskú školu.

 

2.4.2009

 

Výzva k predkladaniu žiadostí k projektu "Otvorená škola - OBLASŤ ŠPORTU" -  rok 2009   

2.4.2009

 

Praktický seminár "Škola v pohybe 2009"  

2.4.2009

 

Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy  

31.3.2009

 

Pedagogickí zamestnanci  SOcÚ – Školského úradu so sídlom v Trhovišti  oslávili  svoj sviatok

„DEŇ UČITEĽOV 2009“

   

   Slovami nášho velikána  pedagogiky, J.A.Komenského, sa otvorila   slávnosť oceňovania navrhnutých pedagógov Spoločného školského úradu,  z príležitosti Dňa učiteľov za rok 2008.

 

... viac

29.3.2009

 

Obec Bánovce nad Ondavou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Bánovce nad Ondavou   ... čítaj viac

25.3.2009

  

Nové publikácie  Rómskeho vzdelávacieho centra v Prešove (ROCEPO) v rámci projektu "Poďme spolu do školy financovaného za pomoci Roma Education fund  

25.3.2009

  

Opatrenie MPSVaR SR č. 110/2009 o sumách stravného  

25.3.2009

  

Učebná pomôcka - prezentačné DVD " Vyhni sa rizikám na železnici " 

24.3.2009

  

IV. ročník umeleckej prehliadky a súťaže "Dielo tvojich rúk 2009" 

20.3.2009

  

Projekt Európska jar 2009  

20.3.2009

  

Výberové konanie na voľné miesto učiteľa na Európskej škole v Bruseli na školský rok 2009/2010  

20.3.2009

  

Výberové konanie na voľné miesta učiteľov a lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí v akademickom roku 2009/2010   

20.3.2009

  

1. ročník celoslovenskej  literárnej a výtvarnej súťaže "CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI 2009"  

Propozície celoslovenskej postupovej súťaže  

Identifikačný lístok k súťaži  

Leták  

12.3.2009

  

  Matematika a svet okolo nás - zbierka úloh   

12.3.2009

  

  Výpočet čistej mzdy  zamestnanca - metodický list

obsahujúci spôsob výpočtu čistej mzdy s najnovšími zmenami v tejto oblasti a konkrétne  výpočty miezd platné od januára 2009  

12.3.2009

  

  

Predškolská literatúra      

12.3.2009

  

  

Publikácie pre materské školy    

12.3.2009

  

  

Celoslovenský seminár Materská škola na prahu 21. storočia  

12.3.2009

  

  

POZVÁNKA na jednodňové vzdelávanie učiteliek materských škôl ku tvorbe školského vzdelávacieho programu  

12.3.2009

  

  

2. ročník celoslovenskej súťaže NOVINOVÝ ČLÁNOK 2009 

12.3.2009

  

  OLYMPIÁDA MLADÝCH VEDCOV 2009  

Informácie  

Prihláška  

11.3.2009

  

  Spoločný obecný úrad so sídlom v Trhovišti a Materské školy v jeho územnej pôsobnosti realizuje II. ročník projektu: Smerujeme k nulovému odpadu - chránime a poznávane naše dreviny.

 

Plagát                  

Zber  

Náučný chodník  

Besedy   

9.3.2009

  

  Projekt :  „ ŽABKY   PROGRAMÁTORKY“ realizovaný Materskou školou  Ložín    

9.3.2009

  

  1. ročník regionálnej literárnej a výtvarnej súťaže Fugova domovina  

9.3.2009

  

  Testovanie 9 v školskom roku 2008/2009  

5.3.2009

  

   Nadačný fond Živá energia poskytne finančnú podporu vo forme grantov, darov a príspevkov oprávneným žiadateľom  na projekty, ktoré prispievajú k rozvoju využívania obnoviteľných zdrojov energie a k rozvoju energetickej efektívnosti a racionálneho využitia energie, ako aj podpora osvetovej činnosti a podpora výskumu a vývoja v oblasti energetickej efektívnosti. Uzávierka prijímania žiadostí je 15. apríl 2009  

5.3.2009

  

XI. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov "PRO SLAVIS 2009"  

4.3.2009

 

   IV. ročník METODICKÉHO DŇA PEDAGÓGOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU – ŠKOLSKÉHO ÚRADU  so sídlom v Trhovišti                                                       ... viac

 

27.2.2009

Výzva programu pre financovanie rozvojových projektov „Zdravie v školách”  

 Žiadosť o financovanie rozvojového projektu Zdravie v škôl  

 

27.2.2009

 

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným znevýhodnením 2009  

27.2.2009

 

Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009  

27.2.2009

 

Enviroprojekt 2009  

27.2.2009

 

Jazykové laboratóriá 2009  

27.2.2009

 

Otvorená škola 2009  

20.2.2009

 

Nultý ročník speváckej súťaže „SPIEVAME S VIKTOROM“  

20.2.2009

 

Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Horovce  

20.2.2009

 

Vyhlásenie podmienok k poskytovaniu dotácií na financovanie výchovy a vzdelávania v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách a v oblasti praktického výcviku žiakov základných škôl na detských dopravných ihriskách v roku 2009   

20.2.2009

Propozície celoslovenskej súťaže v rétorike - XXIII. Štúrov Zvolen   

20.2.2009

Zákon č. 37/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov  

20.2.2009

Metodické usmernenie MŠ SR č. 4/2009-R k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a VŠ pri vzniku registrovaného školského úrazu   

Príloha č. 1:         Záznam o registrovanom školskom úraze 

Príloha č. 2:         Vzor záznamu o registrovanom školskom úraze  

20.2.2009

Bábkulienka 2009 - prehliadka tvorivosti detí predškolského veku a učiteliek materských škôl 

Štatút  

Prihláška  

20.2.2009

 

Pozvánka na celoslovenskú kultúrno-spoločenskú akciu "Integrácia 2009"  

17.2.2009

 

   XVIII. ročník celoštátnej recitačnej súťaže  DILONGOVA TRSTENÁ  

17.2.2009

 

   EkoFond, n. f. pripravil pre deti na I. stupni Základných škôl balík elektronických hier, ktoré sú spojené so súťažami. Niektoré z nich sú pripravené aj v anglickej a nemeckej verzii, takže okrem environmentálnej výchovy sa dajú použiť aj na spestrenie výučby cudzích jazykov. Každý mesiac budú v každej hre odmenení traja najrýchlejší hráči drobnými vecnými cenami.     

17.2.2009

 

EkoFond, n. f. otvára v školskom roku 2008/2009  prvé kolo súťaže pre II. stupeň ZŠ s názvom "Zemný plyn a energie 3. tisícročia"  

12.2.2009

 

Fašiangový karneval v Materskej škole Trhovište  

12.2.2009                

 

Normatívne financovanie škôl a školských zariadení z rozpočtovej kapitoly MŠ SR v roku 2009  

11.2.2009                

 

N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej republiky zo 4. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia   

10.2.2009                

  Pozvánka na odborný seminár a tvorivú dielňu, ako sprievodné podujatie 29. ročníka Detského výtvarného a literárneho Trenčína 2009  

10.2.2009                

   Zdroje a príčiny pracovných úrazov.   

10.2.2009                

   Výkaz o úrazovosti detí, žiakov a študentov za šk. rok 2008/2009   

10.2.2009                

   Metodický pokyn MŠ SR k vypĺňovaniu výkazu o úrazovosti detí a žiakov  

10.2.2009                

   Propozície 19. ročníka celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2009  

Objednávka spevníka  

10.2.2009                

   Grantový program "Ľudia pre stromy"   

10.2.2009                

   Aktuálne informácie pre spracovávateľov správy o hospodárení a súhrnnej správy o hospodárení za rok 2008   

10.2.2009                

Propozície 8. ročníka literárnej súťaže Cena Andreja Chudobu   

10.2.2009                

Projekt Európska jar 2009  

3.2.2009                

Výzva na predkladanie žiadostí v oblasti športu na rok 2009 

3.2.2009                Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na rok 2009 

 

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v § 6 písm. b) zabezpečuje zriaďovateľom materských škôl financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie na počet detí materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (§1 ods. 1 písm. b).

Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2009 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k 15.9.2008 (podľa výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného ÚIPŠ v Bratislave) a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2009. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2009 vo výške 81,66 EUR mesačne (15 % je 12,25 EUR).

Výška príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2009 bude zriaďovateľom upravená podľa skutočného počtu detí v novom školskom roku nahláseného zriaďovateľom k 15.9.2009 a sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru 2009.

           Krajský školský úrad poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom ich zriaďovateľov.      

2.2.2009                

Smernica MŠ SR  č.2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov, ktorá s účinnosťou od 20.1.2009 zrušuje 46 rezortných predpisov. 

2.2.2009                

Profilové predmety na prijímacie skúšky na SŠ pre šk. rok 2009/2010 

2.2.2009                

Príručka pre školského knihovníka 

2.2.2009                

V krajine remesiel 2009 - 2. ročník celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže

pre deti a mládež      

Prihláška 

2.2.2009                

Publikácie MPC Prešov      

2.2.2009                

 

Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín pre  diétne stravovanie
s účinnosťou od 1. februára 2009     

Podmienky prípravy diét v školskom stravovaní  

2.2.2009                

Výzva na predkladanie  žiadostí v rámci programu "Elektronizácia a revitalizácia zariadení  školského stravovania 2009"  

Prílohu 1 -  žiadosť o poskytnutie dotácie  

Prílohu 2 - osnovu pre vypracovanie žiadosti  

29.1.2009                

- Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu predmetu hudobná výchova v základnej škole a predmetu výchova umením v 8. a 9. ročníku ZŠ  

- Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu predmetov  výtvarná výchova a výchova umením na základnej škole  

27.1.2009                

Pozvánka na 1. daltonskú konferenciu na Slovensku  

27.1.2009                  Testovanie 9-2009

 

   List riaditeľom škôl - Určenie termínu konania a  predmetov certifikačného testovania žiakov 9. ročníka ZŠ  

Usmernenie k elektronickému prihlasovaniu žiakov   

Pokyny pre koordinátorov 

Pokyny pre koordinátorov pre žiakov so ŠVVP  

Pokyny pre administrátorov  

Pokyny pre administrátorov pre žiakov so ŠVVP  

List riaditeľom škôl k 2. zásielke k Testovaniu 9  

22.1.2009         

 

   Oznámenie o oprave chyby v prílohe č. 1 Smernice č. 16/2008-R z 18. decembra 2008, ktorou sa určuje postup poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním     

22.1.2009         

  

  Oznámenie o oprave chyby v prílohe č. 1 k Metodickému pokynu č. 1/2009-R z 23. decembra 2008 na hodnotenie žiakov základnej školy    

22.1.2009         

  

  Závery z pracovného stretnutia zástupcov MŠ SR a krajských školských úradov zo dňa 15. 1. 2009 k téme pedagogická dokumentácia školy a vysvedčenia    

22.1.2009         

 Vesmír očami detí - celoslovenská výtvarná súťaž    

20.1.2009         

  

  Pozvánka na prezentáciu knižnično-informačných systémov    

20.1.2009         

  

  Oznámenie o oprave chyby v prvej vete v čl. 3 ods. 1 v Metodickom pokyne č. 1/2009-R z 23. decembra 2008 na hodnotenie žiakov základnej školy     

20.1.2009         

  

  Žiadosť riaditeľa o súhlas zriaďovateľa na uskutočnenie školy v prírode - vzor     

20.1.2009         

  

  Informácie, príklady a vzory k zákonom č. 490/2008 Z. z., č. 474/2008 Z. z. a kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2009  

20.1.2009         

  

   Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie  

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 

20.1.2009         

  

   Zápis detí do MŠ  

16.1.2009         

  

Metodický pokyn č. 1/2009-R z 23. decembra 2008 na hodnotenie žiakov základnej školy  

16.1.2009         

  

Informácie  k vydávaniu vysvedčení - hodnotenie za prvý polrok školského roka 2008/2009  

14.1.2009         

  

   Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujem deklarované podľa § 54 ods. 2 až 4 a odsek 6. zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platné od 1. 1. 2009  

13.1.2009         

  

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2009   

13.1.2009         

  

Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu               fin. prostriedkov zo št. rozpočtu pre školy a šk. zariadenia   

13.1.2009         

  

Vyhláška MŠ SR č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne           znevýhodneného prostredia  

13.1.2009         

   Smernica MŠ SR č. 16/2008-R, ktorou sa určuje postup poskytnutia fin. prostriedkov         zriaďovateľom škôl na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa pre                 žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním  

 Príloha   

13.1.2009         

   Zápis detí do 1. ročníka ZŠ  

12.1.2009         

   Výnos MPSVaR SR z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MPSVaR SR z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR  

 

Aktuality

 

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23