Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Aktuality - rok 2008


19.12.2008         
Vianočná besiedka v ZŠ s MŠ Trhovište  

18.12.2008          Oceňovanie v rezorte školstva - Veľká a Malá medaila sv. Gorazda 

 

   Každý rok pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdáva minister školstva Veľkú i Malú medailu sv. Gorazda pedagógom i osobám, ktoré sa významnou mierou podieľali na rozvoji nášho školstva i výchove mladej generácie. V prípade, že máte vo vašom okolí osoby, ktoré si zaslúžia za svoje konanie, činy, zaujímavé a výnimočné aktivity toto ocenenie, je možné podať návrh na príslušný  Krajský školský úrad v termíne do 16. januára 2009. Návrhy je potrebné vypracovať v súlade so Smernicou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1952/1999-sekr. na morálne oceňovanie v rezorte školstva.  

15.12.2008

Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

12.12.2008      

 

Zaraďovanie učiteľov MŠ s požadovaným vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa do platových tried        

12.12.2008      

 

Aktualizácia finančných pásiem na nákup potravín v súvislosti s prechodom na menu € od    1.1.2009        

11.12.2008      

 

Prechod na menu euro v školskej jedálni       

11.12.2008      

 

Cena stravného lístka v školskej jedálni       

11.12.2008      

 

Súťaž  SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY 2009        

9.12.2008      

 

Svätý Mikuláš v obci Trhovište       

9.12.2008   Používanie tlačív schválených ministerstvom školstva-upozornenie materských škôl 

  

Na základe žiadosti  Ministerstva školstva  Slovenskej republiky číslo CD-2008-22230/47128-1:918, zo dňa 26. 11.2008, Krajský školský úrad v Žiline žiada riaditeľov materských škôl v zriaďovateľskej aj územnej pôsobnosti na plnenie povinnosti vyplývajúcej materským školám z ustanovenia § 11 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z ustanovenia § 9 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

V súlade s citovanými právnymi predpismi sa v materských školách triedna kniha a osobný spis dieťaťa vedie na tlačivách schválených ministerstvom školstva. Používanie iných triednych kníh a osobných spisov je v rozpore s vyššie uvedenými právnymi predpismi.

9.12.2008  

  

39. ročník olympiády v ruskom jazyku 2008/2009   

9.12.2008  

  

19. ročník olympiády vo francúzskom jazyku 2008/2009    

9.12.2008  

  

19. ročník olympiády v anglickom jazyku 2008/2009    

Zoznam poverených škôl a komisií 2008-2009

9.12.2008  

  

19. ročník olympiády v nemeckom jazyku 2008/2009    

Zoznam poverených škôl a komisií 2008-2009  

8.12.2008  

  

Aktuálne výzvy v rámci operačného programu VZDELÁVANIE

Aktuálne výzvy  

Harmonogram    

8.12.2008  

  

Usmernenie k školským súťažiam v súvislosti s prechodom na euro   

8.12.2008  

  

Súťaž EUROCOMPETITION   

8.12.2008  

  

Súťaž  "Detský výtvarný a literárny Trenčín 2009"  

8.12.2008  

  

Vianočná rozprávka - pozvánka  

8.12.2008  

  

Akreditovaná vzdelávacia aktivita - vzdelávací kurz: "Agresivita a šikanovanie u školskej mládeže".  

8.12.2008  

  

Dokumentácia školy
- Elektronické tlačivá  
- Skratky - vzdelávacie oblasti a predmety  
- Skratky - hodnotenie a klasifikácia  
- Skratky - štátne občianstvo  
- Vzory správne vyplnených tlačív 
 

4.12.2008  

  

ZÁKON č. 490 z 30. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

1.12.2008  

  

Celoslovenská súťaž v umeleckej tvorbe žiakov základných a strendých škôl  - SUPERTRIEDA   

1.12.2008  

  

Zákon NR SR č.475/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov   

28.11.2008  

  

Zákon NR SR č.474/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov  

26.11.2008  

  

DysCom SK program pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ale aj pre deti bez špeciálnych potrieb v slovenskom jazyku.   

25.11.2008  

 

Prvý ročník regionálnej prehliadky  SLÁVIČEK z materskej školy    

25.11.2008  

 

   Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf  v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinná od 1. januára 2009   

25.11.2008  

 

   V rámci Európskeho týždňa vedy v Michalovciach bude dňa 26. novembra 2008 v spoločenskej miestnosti ZŠ Okružná 17, Michalovce od 9:00 hod. pre učiteľov základných škôl, materských škôl, pracovníkov školských úradov seminár

„Hračky – prostriedky výchovy k tvorivosti a ochrane duševného vlastníctva“.    

25.11.2008  

Triednická hodina v základnej škole  

25.11.2008  

Kultúrne poukazy 2009  

20.11.2008   II. ročník projektu "Smerujeme k nulovému odpadu"

 

     

Projekt "Smerujeme k nulovému odpadu - chránime a poznávame naše dreviny" 
Separovaný zber   
Náučný chodník "Stromolístkov náučný chodníček"  
Besedy na tému "Stromy a ja"  

20.11.2008

 

   80. výročie narodenia slovenského básnika Milana Rúfusa  

20.11.2008

 

   XVI. ročník súťaže v prednese rozprávky pre žiakov základných škôl Rozprávkové vretienko

Prihláška 

14.11.2008

 

   Metodický pokyn k poskytovaniu príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských  zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2008/2009   s aktuálnymi tlačiami k realizácii školského mliečneho programu pre školský rok 2008/2009  

13.11.2008

Základná škola s materskou školou Malčice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa školy pre II. stupeň     

12.11.2008

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete Informatika     

Plagát  

12.11.2008

 

XXXV. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvojiekotopfilm 2008  

Kolekcie filmov pre školy  

7.11.2008

 

Obec Markovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy v  Markovciach 

7.11.2008

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 16. ročníka súťaže ŠALIANSKY  MAŤKO J. C. Hronského.  

7.11.2008

 

   Vzdelávanie  riaditeľov a zástupcov MŠ ku tvorbe školských vzdelávacích programov     

 

Dňa 23. 10. 2008 v priestoroch ZUŠ v Michalovciach  sa uskutočnilo pracovné stretnutie pre riaditeľov a zástupcov MŠ s cieľom poskytnúť informácie  o tvorbe školského vzdelávacieho programu pre materské školy. ... viac     

5.11.2008

 

   Metodické usmernenie MŠ SR č. 12/2008 k realizácia NV SR č. 339/2008 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov        

5.11.2008

 

   Príplatok za triednictvo učiteľov MŠ       

5.11.2008

 

   Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ, ktoré  majú jeden rok  pred plnením PŠD  na rok 2008       

5.11.2008

 

   Nová školská legislatíva - pracovný seminár       

5.11.2008

 

   Pozvánka na pracovné stretnutie riaditeľov škôl organizované RVC Prešov.      

5.11.2008

 

   Seminár pre učiteľov fyziky a chémie ZŠ s názvom "POHĽAD DO MIKROSVETA"      

5.11.2008

 

   Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2009/2010   

4.11.2008

 

   Nariadenie vlády č. 412/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2009.  

3.11.2008

Prvý ročník obvodnej prehliadky SLÁVIČEK z materskej školy

   V zaujímavých priestoroch múzea Pavla Horova v Bánovciach nad Ondavou  sa dňa 29. 10. 2008  zišlo 20 deti z 12 materských škôl Spoločného obecného  úradu – Školského úradu so sídlom v Trhovišti prezentovať svoj hudobný talent na prvom ročníku obvodnej prehliadky SLÁVIČEK z materskej školy. ... viac

28.10.2008

 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2009
a p
odpisy splnomecnených zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov. 

Podpisy

27.10.2008

 

Kampaň Detského fondu Slovenskej republiky „Aby deti nezomierali“ zameraná na zníženie detskej úrazovosti  

27.10.2008

 

Október mesiac úcty k starším

V piatok 24.10.2008 popoludní zorganizoval starosta obce Trhovište Róbert Koba  v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom a  ZŠ s MŠ Trhovište stretnutie našich najstarších občanov – JUBILANTOV  v rámci mesiaca Október - mesiaca úcty k starším v priestoroch školskej jedálne v budove ZŠ s MŠ Trhovište. ... viac

27.10.2008

 

Zoznam ZŠ v meste Michalovce poverených organizáciou okresného  kola predmetových olympiád,  postupových súťaží  v školskom roku 2008/2009 a odborných komisií zodpovedných za organizáciu týchto súťaží  na okresnej úrovni.  

27.10.2008               METODICKÉ USMERNENIE č.5

 

Metodické usmernenie - Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a ŠZ - úprava MU v súlade s novou legislatívou platnou od 1. 9. 2008     

24.10.2008               METODICKÉ USMERNENIE č.4

 

Metodické usmernenie - Ustanovenie orgánov školskej samosprávy (Rada školy) - úprava MU v súlade s novou legislatívou  platnou od 1. 9. 2008     

21.10.2008

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ v školskom roku 2008/2009   

20.10.2008

 

Detský čin roka 2008  

17.10.2008

 

Metodické usmernenie MŠ SR č.11/2008-R pre plánovanie a zabezpečovanie            evakuácie v školách a školských zariadeniach v SR   

16.10.2008

 

Školské tlačivá vydané Ševtom k júlu 2008 

16.10.2008

 

8. ročník výchovno-vzdelávacieho projektu Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch  

8.10.2008

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci premeny tradičnej školy na modernú    

8.10.2008

 

Výzva "Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" - 4. ročník   

8.10.2008

 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania   

7.10.2008

 

1. ročník olympiády zo slovenského jazyka a literatúry   

7.10.2008

 

58. ročník matematickej olympiády  

7.10.2008

 

1. ročník dejepisnej olympiády  

7.10.2008

 

45. ročník chemickej olympiády  

7.10.2008

 

43. ročník biologickej olympiády 

7.10.2008

 

56. ročník medzinárodného projektu/súťaže - Európa v škole  

7.10.2008

 

Pozvánka na II. celoslovenskú konferenciu koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení

30.9.2008

 

Pozývame Vás  na pracovné stretnutie  riaditeľov, zástupcov  MŠ spoločného obecného úradu, ktoré sa uskutoční dňa 7. 10. 2008 so začiatkom o 800 hod. na Obecnom úrade v Trhovišti.

   

25.9.2008

 

Obec Malčice vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Malčice    

25.9.2008

 

Metodické usmernenie - Zostava jedálnych lístkov, plnenie OVD a realizácia pitného režimu v ZŠS     

25.9.2008

 

Nubunax Vollex - informácia      

23.9.2008

 

Súťaž pre učiteľov a školy - Cena Slovak Telekom     

23.9.2008

 

Ocenené práce XI.ročníka výtvarnej prehliadky Svet okolo nás     

22.9.2008

 

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008 - zoznam podporených projektov    

22.9.2008

 

Termínovník PO a PS v školskom roku 2008/2009     

15.9.2008

 

Výtvarná súťaž - Knagawa, Japonsko   

15.9.2008

 

Projekt Červené stužky  

12.9.2008

 

Smernica č. 10/2008-R z 28. augusta 2008, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

Príloha  k smernici č. 10/2008-R  

12.9.2008

 

Skratky učebných predmetov   

12.9.2008          

        Pozývame Vás  na odborné školenie BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI – SÚČASŤ PLNENIA VÝCHOVNÝCH A VZDELÁVACÍCH ÚLOH,  zamerané na aktuálne predpisy  z oblasti bezpečnosti   a    ochrany    zdravia   pri    práci   zmysle  §147 ZP  a §7 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa uskutoční  dňa  23. 9. 2008  o 830 hod. v zasadačke Strediska služieb škole, Okružná  3657,  Michalovce.     

11.9.2008           Školský zdravotník

 

SOcÚ – Školský úrad so sídlom v Trhovišti v spolupráci so SOcÚ – ŠÚ so sídlom  vo Vinnom, v  Pavlovciach n/U a v spolupráci so Slovenským červeným krížom  v Michalovciach,  Vás pozývajú na  pracovné stretnutie pre  pedagogických zamestnancov materských a základných škôl  s názvom „Školský zdravotník – poskytovanie prvej pomoci“.     

 

11.9.2008

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce  o školskom obvode základnej školy zriadenej obcou a dohoda  o spoločnom školskom obvode    

 

9.9.2008      

 

Pozývame Vás  na pracovné stretnutie  starostov obcí spoločného obecného úradu       

 

Spoločný obecný úrad v Trhovišti pozýva  na pracovné stretnutie  riaditeľov a vedúcich zariadení školského stravovania spoločného obecného úradu  

4.9.2008      

 

Nariadenie vlády SR č. 339/2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v MŠ, pre žiakov na ZŠ a SŠ       

1.9.2008      

Koncepčná stratégia pracovného plánu školský rok 2008/2009     

1.9.2008      

Metodické usmernenie č. 9/2008-RI z 18. augusta 2008 k vykonaniu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci úpravy názvov škôl a školských zariadení  

príloha č.1  

príloha č.2  

 

1.9.2008      

Vyhláška 320/2008 o základnej škole  

 

1.9.2008      

Vyhláška 321/2008 o jazykovej škole 

 

1.9.2008      

Vyhláška 322/2008 o špeciálnych školách  

 

1.9.2008      

Vyhláška 323/2008 o špeciálnych výchovných zariadeniach  

 

1.9.2008      

Vyhláška 324/2008 o základnej umeleckej škole 

 

1.9.2008       

Vyhláška 325/2008 o školských  zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie   

 

1.9.2008       

Vyhláška 326/2008 o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív  

1.9.2008       

 

Organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia a ich zriaďovateľov v územnej pôsobnosti SOcÚ - ŠÚ so sídlom v Trhovišti na školský rok 2008/2009    

 

1.9.2008       

 

Usmernenie pre spravodajské jednotky (školy a školské zariadenia) k vyplňovaniu školských štatistických výkazov pre školský rok 2008/2009    

 

1.9.2008        

  

Aktualizácia  základných právnych noriem v školstve k 1.9.2008 upravujúcich výchovu, vzdelávanie a  stravovanie v školách a školských zariadeniach    

 

28. 8.2008        

           

Všeobecne záväzné nariadenie obce  o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach VZOR  

11. 8.2008        

           

Zákon č. 300/2008 Z.z.  o  organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

11. 8.2008        

           

Vyhláška MH SR č. 253/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť magnetických hračiek 

Vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z.z. o  podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode 

Vyhláška  MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole

Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním 

11. 8.2008        

           

Smernica č. 8/2008-R ktorou sa mení smernica č. 22/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa určuje
postup pri poskytnutí finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov znení smernice č. 12/2007 – R zo 17. augusta 2007
Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

5. 8.2008        

           

Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

6. 8.2008        

           

Nové finančné pásma (finančné limity pre nákup potravín) pre školské stravovanie

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci SR sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v ZŠS pripravuje, MŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, ŠZ  všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni. Zverejnené rozpätie nadobúda účinnosť od 1. 9. 2008.       

5. 8.2008        

           

Zoznam vybraných škôl v rámci projektu Jazykové laboratóriá 2008   >>>

5. 8.2008        

           

Zoznam vybraných škôl v rámci projektu Zdravie v školách 2008    >>>

5. 8.2008        

           

Zoznam vybraných škôl v rámci projektu Otvorená škola 2008 >>>

28.7.2008        

           

Obec Markovce vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

Základnej školy  Markovce  

27.6.2008        

           

Pracovné stretnutie  učiteľov ZŠ k metodike a tvorbe ŠkVP  

27.6.2008        

           

Edičný plán učebníc na rok 2008  

27.6.2008        

           

Štátny vzdelávací program bol schválený na gremiálnej porade ministra 19. júna 2008   >>>

27.6.2008        

           

Vzorové Školské vzdelávacie programy   >>>

27.6.2008        

           

Projekt „ Športové triedy - podpora vzniku športových tried a zlepšenie podmienok v existujúcich športových triedach   >>>

18.6.2008                   

Pozývame Vás  na pracovné stretnutie riaditeľov a zástupcov ZŠ spoločného obecného úradu, ktoré sa uskutoční  dňa  24. 6. 2008  o 900 hod.  v malej zasadačke OcÚ v Trhovišti. 

18.6.2008                   

 

SOcÚ – Školské úrady so sídlom v Trhovišti, vo Vinnom, v  Pavlovciach nad/Uhom a v Michalovciach Vás pozývajú na pracovné stretnutie multiplikátorov ŠVP okresu Michalovce, ktoré sa uskutoční  

13.6.2008                   

 

Rozvojový projekt "E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 2008 >>>

12.6.2008                   

 

Pedagogicko-organizacné pokyny na školský rok 2008/2009  

2.6.2008                 UČITEĽ V OHROZENÍ ALEBO HROŠIA KOŽA BY SA HODILA  

 

     Vzdelávací program je pre všetkých pedagogických zamestnancov, ktorých sa dotýka nízka miera rešpektu k úlohe učiteľa a školy a ktorí sú týmto bezprostredne ohrození. Trocha burcujúci interaktívny seminár si kladie za cieľ mapovať zóny ohrozenia učiteľa a hodnôt, ktoré jeho úloha predstavuje. Účastníci získajú náhľad na rôzne formy agresie a rizikových situácií.  

2.6.2008                   

 

Pozdravný list SOcÚ a ŠÚ so sídlom v Trhovišti k príležitosti Dňa detí  

30.5.2008                                         Dajme našej prírode zelenú

                      

     SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD – školský úrad  so sídlom v Trhovišti a MATERSKÉ ŠKOLY v jeho územnej pôsobnosti v rámci   I. ROČNÍKA PROJEKTU "Smerujeme k nulovému odpadu - využívame obaly" Vás srdečne pozýva na SLÁVNOSTNÚ AKADÉMIU detí MŠ  

30.5.2008                  

                      

Pozývame Vás  na pracovné stretnutie riaditeľov a zástupcov MŠ spoločného obecného úradu, ktoré sa uskutoční  dňa  5. 6. 2008  o 900 hod. v malej zasadačke OcÚ v Bracovciach.  

29.5.2008                    SAMOSPRÁVA A ŠKOLSTVO NA ROVNAKEJ ŠPORTOVEJ VLNE 

                                             II. ročník športového podujatia „Športom k zdraviu“

    Šport je v súčasnosti prostriedkom  na zlepšenie kvality života a uľahčenie sociálnej integrácie. Prispieva k súdržnosti v celej spoločnosti a najmä medzi mladými ľuďmi.     V súlade s požiadavkami súčasného obdobia plného stresu a každodenného zhonu a s koncepčným plánom Mikroregiónu Poondavie,  ktorého hlavnou ideou je najmä sprostredkovanie pohybu a upevňovanie zdravia, združenie   v spolupráci s obcou Rakovec nad Ondavou a ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou pripravili športový deň pre zamestnancov škôl, školských zariadení a obecných úradov v jeho územnej pôsobnosti. >>>

29.5.2008                                          Rodáci Horovovi

    Snáď nikto nepreslávil Zemplín s jeho zádumčivými rovinami, vysokým letným nebom a „valalmi“ tak, ako rodák z Bánoviec nad Ondavou Pavol Horov. Zaradil sa medzi najvýznamnejších slovenských básnikov 20. storočia.    >>>

29.5.2008                                         

    Pozývame Vás  na spoločné pracovné stretnutie starostov obcí spoločného obecného úradu, ktoré sa uskutoční  dňa  6. 6. 2008  o 900 hod.  v malej zasadačke OcÚ v Trhovišti.  

28.5.2008                                         

Svetový deň životného prostredia      

Environmentálny čin roka 2008   prihláška  

28.5.2008                                         

Opatrenie MPSVaR č.180/2008 o sumách stravného      

Opatrenie MPSVaR č.181/2008 o sumách základnej náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách  

28.5.2008                                           XI. ročník výtvarnej tvorby detí materských škôl
                                    s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou pod názvom Svet okolo nás.

 

     Krajský školský úrad v Prešove, Mesto Prešov, Materská škola na Jurkovičovej ul. v Prešove,Pedagogická a sociálna akadémia v Prešove, s finančnou podporou
Ministerstva školstva Slovenskej republiky, organizujú XI. ročník výtvarnej tvorby detí materských škôl s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou Svet okolo nás   

28.5.2008                                           Výberové konanie Horovce

 

Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy  Horovce  

23.5.2008                                           Výberové konanie Pozdišovce

 

Obec Pozdišovce vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy v Pozdišovciach   

16.5.2008                                           Štátny vzdelávací program

 

   Na 8. gremiálnej porade ministra školstva SR bol schválený pracovný návrh Štátneho vzdelávacieho programu. Jeho elektronická verzia je sprístupnená aj na stránke Štátneho pedagogického ústavu - www.statpedu.sk a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania - www.siov.sk.>>>

16.5.2008                                        Bohatstvo rozvojových krajín

 

   Hlavnou témou súťaže je ukázať rozvojové krajiny v inom svetle ako sú bežne prezentované. Nie v pozícií chudákov, ekonomicky zaostalých a prosiacich o pomoc, ale vo svetle ich bohatstva, z ktorého môžu čerpať aj ekonomicky vyspelé krajiny. Bohatstvo nutne neznamená veľkosť ekonomickej sily, ale aj kultúrne, duchovné, vedecké a umelecké bohatstvo.>>>

16.5.2008             Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov.

 

   V nadväznosti na analýzu stavu jazykovej a odbornej prípravy učiteľov cudzích jazykov
a schválenú Koncepciu vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách
Ministerstvo školstva SR priamo zadalo Štátnemu pedagogickému ústavu národný projekt
Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov.
>>>

2.5.2008

Obec Trhovište vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/ku Základnej školy s materskou školou Trhovište...

6.5.2008                     Výzvu na predloženie prihlášok do 4. ročníka súťaže
                                              EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2008.

 

   Na základe rozhodnutia národnej poroty iniciatívy Európskej komisie s názvom „Európska značka“ SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania vyhlasuje
Výzvu na predloženie prihlášok do 4. ročníka súťaže
EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2008.
Termín na predloženie prihlášok je 5. jún 2008 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).
Individuálne ocenenie „Európsky učiteľ jazykov roka“ je súčasťou iniciatívy Európska značka, ktorá sa na Slovensku organizuje od roku 2002.  
 

6.5.2008           Výzvu na predloženie súťažných návrhov v súťaži Európska značka 2008.
 

   SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania
vyhlasuje Výzvu na predloženie súťažných návrhov v súťaži Európska značka 2008.
   Termín na podanie súťažných návrhov je 5. jún 2008 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).
Do súťaže sa môžu zapojiť akékoľvek vzdelávacie inštitúcie na všetkých stupňoch vzdelávania, miestne a regionálne orgány, zamestnávatelia, profesijné asociácie, podniky, atď., ktoré realizujú inovačné prístupy, metódy a formy vo výučbe cudzích jazykov...  
 

6.5.2008     List národného koordinátora prevencie úrazov detí a dorastu v SR

 

   Prostredníctvom triednych učiteľov by sme sa Vám radi prihovorili. Vopred ďakujeme Vám i učiteľom za zodpovedný prístup k tomuto otvorenému listu. Máme spoločný cieľ. Ide nám o to, aby sa všetky naše deti mohli živé a zdravé vracať do týchto školských lavíc.  

  

5.5.2008     Hudobné pásmo skladieb venovaných deťom materských škôl

 

   Dňa 28. apríla 2008 v priestoroch školskej jedálne VI. ZŠ Michalovce Spoločný obecný úrad – školský úrad  so sídlom v Trhovišti v spolupráci so Školským úradom so sídlom vo Vinnom a s Viktorom Guľvášom  zorganizovali pre detí materských škôl  zaujímavé hudobno-zábavné podujatie  pod názvom Viktor – škola hrou. >>>   

5.5.2008     III. ročník "Metodického dňa pre pedagógov ZŠ SOcÚ - ŠÚ so sídlom v Trhovišti"

             SOcÚ – Školské úrady so sídlom v Trhovišti, vo Vinnom, v  Pavlovciach n/U  a v Michalovciach v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom  v Prešove,  Vás pozývajú na  pracovné stretnutie pre  pedagogických zamestnancov základných škôl  s názvom „ METODICKÝ DEŇ“.      

Metodická príručka Mgr. Ustohalová  k integrácií žiakov so ŠVVP     

30.4.2008     Zákon 140-2008 o zdrav. službe

            

ZÁKON 140 z 1. apríla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene
a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

 

29.4.2008     ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA – II. ročník detí základných škôl 

            

SOcÚ- Školský úrad  so sídlom v Trhovišti  MŠ Ložín Vás  pozývajú na Športovú olympiádu – II. ročník detí základných škôl.  

 

29.4.2008     ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA – II. ročník detí materských škôl   

           

SOcÚ- Školský úrad  so sídlom v Trhovišti  MŠ Ložín Vás  pozývajú na Športovú olympiádu – II. ročník detí materských škôl.  

 

29.4.2008     Športom k zdraviu“ II. ročník – športové podujatie SOcÚ Trhovište             Pozývame Vás na druhé spoločné športové stretnutie zamestnancov samospráv, škôl a školských zariadení SOcÚ so sídlom v Trhovišti    pod názvom „ Športom k zdraviu “.      Pripravované podujatie je zamerané na výmenu skúseností v riadení školstva, podporu komunikácie riešenia problémov, ale najmä na zrelaxovanie pri športovom zápolení, čím spoločne chceme prispieť k radosti z pohybu a zo vzájomnej prítomnosti.

Pozvánka  

Propozície  

24.4.2008     Celoslovenský seminár

     Spoločnosť pre predškolskú výchovu, Krajský školský úrad v Banskej Bystrici a  mesto Svit usporiada Celoslovenský seminár - Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl a 14. snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu Kam kráčajú materské školy. Seminár sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 dňa 14 - 15. mája 2008. Podrobnejšie informácie na webovej stránke www.spv-zv.sk.

 

23.4.2008     Ponuka štúdia pre pedagogických zamestnancov

    

1.Jednoodborové rozširujúce štúdiá Aj, Nj, D, P                                                          2. Jednoodborové rozširujúce štúdiá M, G                                                                  3. Špecializačné inovačné štúdiá                                                                              4. Špeciálna pedagogika - rozširujúce štúdium      

23.4.2008     Otvorená škola oblasť športu pre rok 2008

     Ministerstvo školstva SR vyhlasuje a realizuje v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách, samosprávnymi krajmi a krajskými školskými úradmi projekt Otvorená škola -oblasť športu pre rok 2008.

 

Štatút Celoštátnej komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektu
„Otvorená škola – oblasť športu“  

Výzva k predkladaniu žiadostí k projektu „OTVORENÁ ŠKOLA - OBLASŤ ŠPORTU“
- rok 2008  

Príloha č.1 - ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Otvorená škola - oblasť športu 2008  

Príloha č.2 - VYHODNOTENIE PROJEKTU Otvorená škola - oblasť športu 2008  

 

22.4.2008     Detská dopravná súťaž

   Ministerstvo školstva Slovenskej republiky nás už desiaty rok poveruje
dôstojne zabezpečiť národnú a následne európsku súťaž pod názvom „Na bicykli
bezpečné“. Táto súťaž je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej dopravnej výchovy.
Významne napomáha riešiť závery Írskej výzvy, Európskeho parlamentu a vlády SR.
Súťaž chápeme ako súčasť dopravnej výchovy na I. a na II. stupni základných škôl.

Viac info na web stránke www.minedu.sk

 

21.4.2008    Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008

     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)
oznamuje zriaďovateľom škôl, že z rozpočtu kapitoly na rok 2008 vyčlenilo finančné
prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008“. Viac info na web stránke
www.minedu.sk

 

20.4.2008    9. ročník celoslovenskej postupovej súťaže „Hľadáme nového

Jozefa Plachého 2008“

     Slovenský atletický zväz s podporou Ministerstva školstva SR a v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi vyhlásil 9. ročník celoslovenskej postupovej súťaže „Hľadáme nového Jozefa Plachého 2008“.Realizátori projektu chcú prostredníctvom behu ako základnej a najprirodzenejšej pohybovej aktivity vyhľadávať talenty a získavať ich pre pravidelnú športovú prípravu.>>>

 

19.4.2008  Rozvojové projekty „Otvorená škola 2008”

  

     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2008 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt „Otvorená škola 2008“ na inováciu vyučovania s podporou informačno-komunikačných technológií s cieľom podnietiť spoluprácu základných a stredných škôl s partnerskými subjektmi mimo školy na podporu budovania informačnej spoločnosti. Finančné prostriedky je možné poskytnúť zriaďovateľom základných a stredných škôl. Viac info na web stránke www.minedu.sk

 

 

Aktuality

 

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23